Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2020

Försämrat resultat för offentligt ägda företag

Statistiknyhet från SCB 2021-12-07 9.30

Resultatet för de offentligt ägda företagen försämrades under 2020 främst tack vare stora nedskrivningar och Covid-19 pandemin.

Försämringen var störst för de statliga företagen

Resultatet för de statligt ägda företagen försämrades med 3,8 miljarder kronor jämfört med år 2019. Försämringen förklaras av minskade elpriser, stora nedskrivningar samt även minskad trafik som orsakades av Covid-19 pandemin.

Den totala balansomslutningen uppgick till 2 393 miljarder kronor, vilket motsvarade en ökning med 132 miljarder jämfört med år 2019. På skuldsidan ökade de långfristiga skulderna mest, följt av det egna kapitalet. På tillgångssidan var ökningen störst hos de långfristiga fordringarna följt av materiella tillgångar.

Avkastningen på eget kapital minskade med 2,9 procentenheter år 2020 och uppgick till 9,5 procent. Det berodde på en minskning av resultatet efter finansiella poster jämfört med 2019. Soliditeten ökade med 0,1 procentenhet till 25,1 procent.

Positiv utveckling av resultatet för kommunägda företag

Resultatet för de kommunägda företagen ökade med 1,8 miljarder jämfört med 2019. Det redovisade resultatet år 2020 var 16,4 miljarder kronor.

Balansomslutningen uppgick till 1 704 miljarder år 2020, vilket var en ökning med 119 miljarder kronor. På skuldsidan ökade långfristiga skulder och eget kapital mest. På tillgångssidan ökade de materiella tillgångarna och långfristiga fordringar mest.

Avkastningen på eget kapital fortsatte att minska marginellt även under år 2020. Den minskade med 0,5 procentenheter, från 6,3 procent till 5,8 procent under 2020. Soliditeten ökade från 21,9 procent till 22,7 procent.

De regionägda företagen minskade sitt resultat

Resultatet för de regionägda företagen minskade med 1,8 miljarder kronor jämfört med 2019. Det redovisade resultatet år 2020 uppgick till -1,2 miljarder kronor.

Balansomslutningen ökade med 10 miljarder och uppgick till 106 miljarder år 2020. På tillgångssidan ökade de materiella tillgångarna mest och på skuldsidan de långfristiga skulderna.

Avkastningen på eget kapital minskade från -0,5 procent till -7,7 procent under 2020. Det berodde på att resultatet efter finansiella poster har minskat och blivit ännu mer negativt jämfört med föregående år. Även soliditeten minskade från 17,6 till 15,4 procent under 2020.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital räknas fram genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital.
Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Melita Paripovic

Telefon
010-479 62 09
E-post
melita.paripovic@scb.se