Till innehåll på sidan

Beskrivning av Offentligt ägda företag

Undersökningen om offentligt ägda företag är en totalundersökning. Syftet är främst att göra en redogörelse för de företag som ägs av stat, landsting och kommuner. Redogörelsen avser bland annat omfattning, verksamhet och ekonomi.

Beståndet av företag hämtas in via årliga enkäter till kommuner och landsting och via diverse förteckningar över statliga företag. Beståndet kompletteras också genom uppgifter i årsredovisningar m.m. De ekonomiska uppgifterna som används är de administrativa material som hämtas in från Skatteverket för undersökningen om Företagens ekonomi.

Den officiella statistiken avser de företag där den offentliga sektorn har ägarkontroll. I normalfallet innebär detta att den offentliga sektorn ska äga minst 50 procent av aktier, andelar eller liknande. De på detta sätt avgränsade offentligt ägda företagen räknas som statligt om staten står för minst hälften av den offentliga delen. Övriga offentligt ägda företag räknas till den kommunala sektorn. Företagen som ägs av den kommunala sektorn delas upp på kommunägda och landstingsägda. I det fall där landstingens andel och kommunernas andel är lika, så räknas företaget som landstingsägt.