Till innehåll på sidan

Beskrivning av Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Genom Räkenskapssammandraget (RS) samlas årligen in ekonomisk statistik ur kommunernas och landstingens bokslut. Undersökningen ger en detaljerad och tillförlitlig information om kommunernas och landstingens ekonomi.

Nationalräkenskaperna, som är statistikens främsta användare, använder RS för bland annat konsumtions- och fastprisberäkningar per ändamål, beräkningar av transfereringar, investeringar och finansiellt sparande.

Statistiken används även för beräkning av kommunala nyckeltal på kommunnivå. Både finansiella nyckeltal och olika verksamhetsnyckeltal används av statliga myndigheter, politiker och allmänhet för att jämföra kommunernas ekonomi.

Undersökningen är uppdelad i två steg. Steg 1 innehåller preliminära uppgifter från kommunerna och landstingens bokslut. I denna undersökning ingår endast resultat- och balansräkningar. Steg 2 omfattar en mer detaljerad redovisning ner på verksamhetsnivå av boksluten och benämns Räkenskapssammandrag (RS).

Räkenskapssammandraget för kommuner innehåller följande avdelningar:

 • Drift- och investeringsredovisning med uppdelning på olika verksamheter
 • Specificering av entreprenader, bidrag och övriga intäkter
 • Resultat- och balansräkning (även för kommunkoncernen)
 • Externa utgifter och inkomster
 • Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser
 • Fördjupningar inom verksamhetsblocken Pedagogisk verksamhet och Vård och omsorg

Räkenskapssammandraget för landsting består av följande avdelningar:

 • Driftredovisning
 • Kapitaltjänstkostnader
 • Investeringsredovisning
 • Specificering av driftredovisning
 • Motpartsredovisning.