Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, april 2022

Stigande byggkostnader i april 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-16 8.00

Byggkostnadsindex (tidigare benämning Faktorprisindex) för flerbostadshus steg med 3,4 procent i april 2022 jämfört med mars 2022. Jämfört med april föregående år steg byggkostnaderna med 12,2 procent. Det är den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  April Mars 2022–
April 2022
April 2021–
April 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 132,7 3,2 13,5
Byggherrens kostnader (18 %) 122,8 4,2 6,3
BKI för byggnader totalt (100 %) 130,9 3,4 12,2

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 3,4 procent mellan mars och april 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,9 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 3,2 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 4,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader stod byggmaterialkostnaderna för med 5,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål främst med 21,6 procent. Kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 12,6 procent. Övriga byggmaterialkostnader ökade eller var oförändrade, förutom kostnaderna för vitvaror som sjönk. Efter en period med negativa och oförändrade månadsförändringar ökade kostnaderna för trävaror i april med 6,8 procent..

Entreprenörernas omkostnader steg med 2,1 procent. Kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 1,5 procent. Ökningen berodde på att kostnaderna för dieselolja och lastbilstransporter steg med 5,1 respektive 2,7 procent. Kostnaderna för löner steg med 0,4 procent, medan kostnaderna för maskiner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader steg. Mest ökade räntekostnaderna, 9,8 procent.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 12,2 procent mellan april 2021 och april 2022. Det är den största förändringen i årstakt sedan maj 1981. Den främsta orsaken till ökningen under den senaste tolvmånadersperioden är högre byggmaterialkostnader, men även transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader har stor påverkan.

Entreprenörernas kostnader steg med 13,5 procent, vilket bidrog med 11,1 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 6,3 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 1,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 27,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för dieselolja och elkraft mest, 61,2 respektive 57,6 procent. Omkostnaderna och kostnaderna för maskiner steg med 4,6 respektive 3,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 0,5 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för armeringsstål, järn och stål inklusive armeringsstål och trävaror att vara höga. Ökningen har bland annat berott på råvarubrist samt global efterfrågan. Kostnaderna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål steg med 107,2 respektive 62,6 procent mellan april 2021 och april 2022, medan kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Utveckling för olika produktionsfaktorer april 2021–april 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, april 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  Mars 2022–
April 2022
April 2021–
April 2022
Armeringsstål +21,6 + 107,2
Järn och stål* +12,6 +62,6
Trävaror +6,8 +45,4
Betongvaror +5,8 +21,8
Golvmaterial +6,2 +20,3
Övrigt byggmaterial** +6,9 +19,7
VVS-material +0,4 +13,9
Elmateriel +4,0 +13,6
Material för målning +0,0 +9,6
Snickerier +1,8 +9,2
Vitvaror ‑0,2 +8,0
S:a för byggmtrl +5,6 +24,4

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror april 2021–april 2022

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-06-15 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se