Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, augusti 2022

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 13,8 procent i augusti

Statistiknyhet från SCB 2022-09-15 8.00

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent i augusti 2022 jämfört med juli 2022 (1,4 procent i juli). Jämfört med augusti 2021 steg Byggkostnadsindex med 13,8 procent (14,6 procent i juli).

Kort information

  • Fortsatt höga årsförändringar för räntor
  • Fortsatt höga årsförändringar för elkraft och diesel
  • Fortsatt höga årsförändringar för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Augusti Juli 2022–
Augusti 2022
Augusti 2021–
Augusti 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 136,1 0,3 12,2
Byggherrens kostnader (18 %) 141,1 ‑0,2 21,3
BKI för byggnader totalt (100 %) 137,0 0,2 13,8

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan juli och augusti 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,9 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,3 procent, medan byggherrekostnaderna sjönk med 0,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod maskinkostnaderna för med 3,6 procent. Omkostnaderna ökade med 0,1 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 1,8 procent. Detta berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja sjönk med 6,5 procent.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,5 procent. Mest ökade kostnaderna för elmateriel och VVS-material, 5,2 respektive 3,6 procent, medan kostnaderna för trävaror, armeringsstål, järn och stål inklusive armeringsstål, övrigt byggmaterial samt betongvaror sjönk.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna sjönk med 0,8 procent. De övriga kostnaderna steg något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 13,8 procent mellan augusti 2021 och augusti 2022. Under 2022 ökade årstakten kontinuerligt fram till juli 2022 men minskade under augusti 2022. Minskningen i årstakt beror främst på att årsförändringarna för byggmaterial var något lägre, men även kostnaden för diesel och lastbilstransporter samt byggherrekostnaden var lägre i augusti jämfört med juli.

Entreprenörernas kostnader steg med 12,2 procent, vilket bidrog med 10,1 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 21,3 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 3,7 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 27,2 procent mellan augusti 2021 och augusti 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 68,9 respektive 43,1 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 7,6 respektive 5,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 18,9 procent mellan augusti 2021 och augusti 2022. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 31,4 procent, vilket är den lägsta årsförändringen för dessa hittills under 2022. Även årsförändringarna för trävaror och betongvaror var lägre i augusti jämfört med juli. Kostnaden för trävaror ökade med 1,7 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer augusti 2021–augusti 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram: Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, augusti 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  Juli 2022–
Augusti 2022
Augusti 2021–
Augusti 2022
Armeringsstål ‑3,7 +45,2
Järn och stål* ‑1,9 +31,4
Golvmaterial +2,2 +25,9
Elmateriel +5,2 +23,5
Övrigt byggmaterial** ‑1,7 +21,0
Snickerier +0,9 +16,4
Betongvaror ‑0,8 +16,2
Vitvaror +0,0 +12,7
VVS-material +3,6 +11,6
Material för målning +1,6 +9,0
Trävaror ‑2,6 +1,7
S:a för byggmtrl +0,5 +18,9

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror augusti 2021–augusti 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-10-17 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se