Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, mars 2022

Stigande byggkostnader i mars 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-04-19 8.00

Byggkostnadsindex (tidigare benämning Faktorprisindex) för flerbostadshus steg med 1,5 procent i mars 2022 jämfört med februari 2022. Jämfört med mars föregående år steg byggkostnaderna med 9,6 procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Mars Februari 2022–
Mars 2022
Mars 2021–
Mars 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 128,6 1,9 11,1
Byggherrens kostnader (18 %) 117,9 ‑0,5 2,5
BKI för byggnader totalt (100 %) 126,7 1,5 9,6

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,5 procent mellan februari och mars 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,2 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 1,9 procent, medan byggherrekostnaderna sjönk med 0,5 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader stod byggmaterialkostnaderna för med 3,5 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål främst med 23,4 procent. Kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 12,2 procent. Övriga byggmaterialkostnader ökade något eller var oförändrade.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg 2,9 procent. Ökningen berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja ökade med 10,8 procent. Omkostnaderna steg med 0,3 procent, medan kostnaderna för maskiner och löner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Byggherrekostnaderna sjönk till följd av minskade räntekostnader i mars.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 9,6 procent mellan mars 2021 och mars 2022. Entreprenörernas kostnader steg med 11,1 procent, vilket bidrog med 9,2 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna ökade med 2,5 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 0,4 procentenheter.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 26,7 procent mellan mars 2021 och mars 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 73,1 respektive 52,1 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnader ökade med 3,6 respektive 2,5 procent, medan kostnaderna för löner steg med 0,1 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 20,4 procent mellan mars 2021 och mars 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för armeringsstål och trävaror att vara höga. Ökningen har bland annat berott på råvarubrist samt global efterfrågan. Kostnaderna för armeringsstål och trävaror steg med 75,7 respektive 59,3 procent mellan mars 2021 och mars 2022. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 50,3 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Utveckling för olika produktionsfaktorer mars 2021–mars 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, mars 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  Februari 2022–
Mars 2022
Mars 2021–
Mars 2022
Armeringsstål +23,4 +75,7
Trävaror ‑0,0 +59,3
Järn och stål* +12,2 +50,3
Betongvaror +4,0 +17,2
VVS-material +0,3 +13,5
Övrigt byggmaterial** +2,6 +13,4
Golvmaterial +1,2 +12,7
Elmateriel +1,1 +10,6
Material för målning 0,0 +9,6
Snickerier ‑0,0 +9,1
Vitvaror +1,4 +8,5
S:a för byggmtrl +3,5 +20,4

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror mars 2021–mars 2022

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-05-16 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se