Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, oktober 2022

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 15,3 procent i oktober

Statistiknyhet från SCB 2022-11-15 8.00

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,3 procent i oktober 2022 jämfört med september 2022 (1,2 procent i september). Jämfört med oktober 2021 steg Byggkostnadsindex med 15,3 procent (14,6 procent i september).

Kort information

  • Största förändring i årstakt sedan november 1974
  • Fortsatt höga årsförändringar för räntor
  • Fortsatt höga årsförändringar för elkraft och diesel
  • Fortsatt höga årsförändringar för armeringsstål, golvmaterial och järn- och stål inklusive armeringsstål
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Oktober September 2022–
Oktober 2022
Oktober 2021–
Oktober 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 138,2 1,1 12,4
Byggherrens kostnader (18 %) 150,9 2,0 29,5
BKI för byggnader totalt (100 %) 140,5 1,3 15,3

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,3 procent mellan september och oktober 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,6 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 1,1 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 2,0 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft för med 14,5 procent. Detta berodde mestadels på att kostnaderna för elkraft steg med 44,1 procent (jämfört med juli 2022, som är senast tillgängliga jämförelseuppgifter för elkraft) samt att kostnaderna för dieselolja ökade med 10,3 procent. Maskinkostnaderna och omkostnaderna steg med 2,6 respektive 0,5 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,1 procent. Mest sjönk kostnaderna för trävaror, 7,4 procent. Nedgången motverkades främst av att kostnaderna för övrigt byggmaterial och snickerier steg med 1,6 respektive med 0,7 procent.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna steg med 4,3 procent. De övriga kostnaderna steg något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 15,3 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Under 2022 ökade årstakten kontinuerligt fram till juli 2022 men minskade under augusti 2022 och ökade sedan igen under september och oktober 2022.

Entreprenörernas kostnader steg med 12,4 procent, vilket bidrog med 10,2 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 29,5 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 5,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg med 94,5 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 36,7 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 44,0 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 14,6 respektive 6,5 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,6 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 7,4 procent. Mest ökade kostnaderna för armeringsstål med 44,7 procent. Kostnaderna för golvmaterial och järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 27,5 respektive 27,0 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, oktober 2021–oktober 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

1.png

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, oktober 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  September 2022–
Oktober 2022
Oktober 2021–
Oktober 2022
Armeringsstål 0,0 +44,7
Golvmaterial +0,3 +27,5
Järn och stål* ‑0,1 +27,0
Övrigt byggmaterial** +1,6 +21,2
Elmateriel +0,1 +20,8
Betongvaror ‑0,3 +13,9
Snickerier +0,7 +13,9
VVS-material +0,3 +12,8
Vitvaror +0,7 +10,7
Material för målning ‑0,0 +8,1
Trävaror ‑7,4 ‑7,4
S:a för byggmtrl ‑0,1 +16,6

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, oktober 2021–oktober 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

bild

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-12-15 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se