Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, september 2022

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 14,6 procent i september

Statistiknyhet från SCB 2022-10-17 8.00

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,2 procent i september 2022 jämfört med augusti 2022 (0,2 procent i augusti). Jämfört med september 2021 steg Byggkostnadsindex med 14,6 procent (13,8 procent i augusti).

Kort information

  • Högre räntekostnader bidrog till att byggherrekostnaderna ökade med 4,8 procent jämfört med föregående månad
  • Fortsatt höga årsförändringar för elkraft och diesel
  • Fortsatt höga årsförändringar för armeringsstål, järn- och stål inklusive armeringsstål och golvmaterial
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  September Augusti 2022–
September 2022
September 2021–
September 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 136,7 0,4 12,0
Byggherrens kostnader (18 %) 147,9 4,8 27,0
BKI för byggnader totalt (100 %) 138,7 1,2 14,6

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,2 procent mellan augusti och september 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,5 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,4 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 4,8 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod maskinkostnaderna för med 3,8 procent. Omkostnaderna ökade med 0,7 procent, medan kostnaderna för löner och kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,2 procent. Mest ökade kostnaderna för VVS-material och golvmaterial, 2,9 respektive 2,0 procent, medan kostnaderna för el-materiel, övrigt byggmaterial, järn och stål inklusive armeringsstål, vitvaror, material för målning samt betongvaror sjönk.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna steg med 12,2 procent. De övriga kostnaderna steg något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 14,6 procent mellan september 2021 och september 2022. Under 2022 ökade årstakten kontinuerligt fram till juli 2022 men minskade under augusti 2022 och ökade sedan igen under september 2022.

Entreprenörernas kostnader steg med 12,0 procent, vilket bidrog med 9,9 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 27,0 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 4,7 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg med 85,5 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 26,4 procent mellan september 2021 och september 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 68,9 respektive 39,0 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 11,7 respektive 6,1 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 17,8 procent mellan september 2021 och september 2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 1,5 procent. Mest ökade kostnaderna för armeringsstål med 43,1 procent. Kostnaderna för golvmaterial fortsatte att öka under 2022 och var 27,7 procent mellan september 2021 och september 2022.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, september 2021–september 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Graf

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, september 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  Augusti 2022–
September 2022
September 2021–
September 2022
Armeringsstål +0,2 +43,1
Järn och stål* ‑0,3 +29,1
Golvmaterial +2,0 +27,7
Elmateriel ‑0,8 +21,4
Övrigt byggmaterial** ‑0,8 +20,0
Betongvaror ‑0,1 +15,8
Snickerier +0,8 +14,9
Vitvaror ‑0,1 +12,9
VVS-material +2,9 +12,1
Material för målning ‑0,3 +8,7
Trävaror ‑0,0 ‑1,5
S:a för byggmtrl +0,2 +17,8

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, september 2021–september 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Graf

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-11-15 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se