Till innehåll på sidan

Beskrivning av Byggnadsprisindex och Faktorprisindex för byggnader

Byggnadsprisindex mäter förändringar i de priser som byggherrarna faktiskt får betala för likvärdiga nybyggda bostäder. Dessa priser styrs förutom av kostnader även av konjunkturen, tillgång och efterfrågan samt betalningsvilja, d.v.s. marknadssituationen.

Problemet med att mäta förändringar är att de nybyggda husen inte är jämförbara. Av den anledningen kan en jämförelse av genomsnittliga priser mellan olika år bli missvisande. För att komma tillrätta med detta görs en avancerad beräkning där hänsyn bl.a. tas till utrustningsstandard, ytor och region. Resultatet blir byggnadsprisindex. Beräkningarna baseras på samma material som nybyggnadskostnadsstatistiken.

Faktorprisindex mäter förändringar i kostnaderna för produktionsfaktorerna i bostadsbyggande d.v.s. material av olika slag, utrustning, löner transporter m.m. som sedan vägs samman till ett totalindex. faktorprisindex tar inte hänsyn till marknadssituationen. faktorprisindex baseras på mätningar av en mängd varor samt löner.

Skillnaden mellan de båda indexarna är att faktorprisindex inte beaktar vinst/förlust och produktivitet vilket byggnadsprisindex gör.