Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, augusti 2021

Byggkostnaderna har ökat med 7,0 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2021-09-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,9 procent mellan juli och augusti 2021. Årsförändringen för byggkostnaderna var 7,0 procent i augusti (upp från 6,7 procent i juli 2021).

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Augusti Juli 2021–
Augusti 2021
Augusti 2020–
Augusti 2021
Entreprenörens kostnader (82 %) 121,3 1,1 7,9
Byggherrens kostnader (18 %) 116,3 0,2 2,7
FPI för byggnader totalt (100 %) 120,4 0,9 7,0

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,9 procent mellan juli och augusti 2021. Under motsvarande period 2020 ökade Faktorprisindex med 0,7 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 1,1 procent mellan juli och augusti 2021, medan byggherrekostnaderna ökade med 0,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Faktorprisindex.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 2,0 procent mellan juli och augusti 2021. Inom byggmaterialgruppen fortsatte kostnaderna för trävaror öka mycket, 17,9 procent. Kostnaderna för VVS-material steg med 3,9 procent. Det beror till stor del på ökade priser på stål och plast. Alla andra byggmaterialkostnader ökade något eller var oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 1,0 procent. Entreprenörernas maskinkostnader ökade med 1,4 procent, medan omkostnaderna steg med 0,2 procent. Kostnaderna för löner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader ökade något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 7,0 procent mellan augusti 2020 och augusti 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 7,9 procent, vilket bidrog med 6,5 procentenheter till den totala ökningen i Faktorprisindex. Byggherrekostnaderna ökade med 2,7 procent och påverkade Faktorprisindex uppåt med 0,5 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmaterialkostnaderna med 14,4 procent mellan augusti 2020 och augusti 2021. Inom byggmaterialgruppen fortsatte de kraftigt ökade kostnaderna för trävaror och armeringsstål. Kostnaderna har stigit under flera månader och beror på råvarubrist till följd av ökad global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 83,3 respektive 64,5 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 37,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Entreprenörernas kostnader för löner steg med 3,0 procent mellan augusti 2020 och augusti 2021. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 10,1 procent. Omkostnaderna steg med 2,0 procent, medan maskinkostnaderna sjönk med 0,6 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer augusti 2020–augusti 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, augusti 2021
Varuslag Prisförändring i procent
  Juli 2021–
Augusti 2021
Augusti 2020–
Augusti 2021
Trävaror +17,9 +83,3
Armeringsstål 0,0 +64,5
Järn och stål* +1,2 +37,4
Betongvaror +0,7 +12,4
VVS-material +3,9 +8,9
Övrigt byggmaterial** +1,5 +8,5
Elmateriel +1,0 +5,3
Golvmaterial +0,0 +4,6
Material för målning 0,0 +4,1
Vitvaror +0,0 +1,5
Snickerier +0,2 +1,3
S:a för byggmtrl +2,0 +14,4

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror augusti 2020–augusti 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-10-15 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se