Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, maj 2021

Byggkostnaderna har ökat med 0,3 procent i maj

Statistiknyhet från SCB 2021-06-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,3 procent mellan april och maj 2021. Årsförändringen för byggkostnaderna var 7,2 procent i maj.

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Maj April 2021–
Maj 2021
Maj 2020–
Maj 2021
Entreprenörens kostnader (82 %) 117,4 0,4 7,4
Byggherrens kostnader (18 %) 115,6 0,1 6,1
FPI för byggnader totalt (100 %) 117,1 0,3 7,2

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,3 procent mellan april och maj 2021. Under motsvarande period förra året var Faktorprisindex oförändrat. Förra året hade hänsyn tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gällde perioden 1 mars – 30 juni 2020.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,4 procent mellan april och maj 2021, medan byggherrekostnaderna ökade med 0,1 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Faktorprisindex.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,7 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål mest, 1,9 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål samt trävaror, som ökat dramatiskt på årsbasis, steg mellan april till maj med 1,8 respektive 1,2 procent. Alla andra byggmaterialkostnader ökade något eller var oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 0,2 procent. Entreprenörernas maskinkostnader och omkostnader ökade båda med 0,1 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader ökade något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 7,2 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 7,4 procent, vilket bidrog med 6,1 procentenheter till den totala ökningen i Faktorprisindex. Byggherrekostnaderna ökade med 6,1 procent och påverkade Faktorprisindex uppåt med 1,1 procentenheter.

Entrepenörernas kostnader och byggherrekostnaderna har båda i hög grad påverkats av att arbetsgivaravgiften reducerades tillfälligt förra året. Sammantaget utgör lönekostnader cirka 40 procent av de totala faktorpriserna.

Entreprenörernas kostnader för löner steg med 12,6 procent mellan maj 2020 och maj 2021. I maj 2020 påverkades lönekostnaderna av de tillfälligt sänkta arbetsivaravgifterna samt att kollektivavtalen förlängdes. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 6,9 procent. Omkostnaderna steg med 5,3 procent, medan maskinkostnaderna sjönk med 2,0 procent.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmaterialkostnaderna med 6,5 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för trävaror och armeringsstål mest, 34,3 respektive 23,1 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 15,2 procent. De kraftigt ökade kostnaderna för trävaror och stål beror på råvarubrist till följd av ökad global efterfrågan. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också, förutom kostnaderna för vitvaror som var oförändrade.

Utveckling för olika produktionsfaktorer maj 2020–maj 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram:Utveckling för olika produktionsfaktorer maj 2020–maj 2021

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Förändringar efter varuslag, maj 2021
Varuslag Prisförändring i procent
  April 2021–
Maj 2021
Maj 2020–
Maj 2021
Trävaror +1,2 +34,3
Armeringsstål +1,9 +23,1
Järn och stål* +1,8 +15,2
Övrigt byggmaterial** +0,0 +7,1
Betongvaror +0,4 +5,9
Elmateriel +0,9 +3,4
VVS-material +1,5 +3,2
Material för målning +0,0 +0,7
Snickerier +0,1 +0,4
Golvmaterial +0,4 +0,2
Vitvaror +0,0 ‑0,0
S:a för byggmtrl +0,7 +6,5

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror maj 2020–maj 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror maj 2020–maj 2021

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-08-16 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se