Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, mars 2021

Byggkostnaderna har ökat med 2,7 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2021-04-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2021. Årsförändringen för byggkostnaderna var 2,7 procent i mars (upp från 2,6 procent i februari 2021).

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Mars Februari 2021–
Mars 2021
Mars 2020–
Mars 2021
Entreprenörens kostnader (82 %) 115,7 0,3 2,9
Byggherrens kostnader (18 %) 115,0 ‑0,4 2,1
FPI för byggnader totalt (100 %) 115,6 0,2 2,7

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2021. Under motsvarande period förra året var Faktorprisindex oförändrat. Entreprenörernas kostnader steg med 0,3 procent, medan byggherrekostnaderna sjönk med 0,4 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Faktorprisindex.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 0,8 procent från februari till mars 2021. Det berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja steg med 3,7 procent. Entreprenörernas omkostnader ökade med 0,1 procent, medan maskinkostnaderna och kostnaderna för löner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,5 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade alla kostnader något förutom kostnaderna för vitvaror och material för målning som var oförändrade samt kostnaderna för snickerier som sjönk.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Minskningen i byggherrekostnaderna beror på lägre räntekostnader.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 2,7 procent mellan mars 2020 och mars 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 2,9 procent, vilket bidrog med 2,3 procentenheter till den totala ökningen i Faktorprisindex. Byggherrekostnaderna ökade med 2,1 procent och påverkade Faktorprisindex uppåt med 0,4 procentenheter.

Entrepenörernas kostnader och byggherrekostnader har inte påverkats av att arbetsgivaravgiften reducerades tillfälligt från mars 2020 till och med juni 2020. I index för mars 2020 saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna. Sammantaget utgör lönekostnader cirka 40 procent av de totala faktorpriserna.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmaterialkostnaderna med 4,0 procent mellan mars 2020 och mars 2021. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för armeringsstål, trävaror samt järn och stål inklusive armeringsstål mest, medan kostnaderna för snickerier och vitvaror sjönk.

Entreprenörernas kostnader för löner steg med 3,0 procent mellan mars 2020 och mars 2021. Omkostnaderna ökade med 2,0 procent och kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 1,4 procent. Maskinkostnaderna sjönk med 2,0 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer mars 2020–mars 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer  februari 2020–februari 2021

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, mars 2021
Varuslag Prisförändring i procent
  Februari 2021–
Mars 2021
Mars 2020–
Mars 2021
Armeringsstål +1,5 +19,8
Trävaror +0,5 +14,0
Järn och stål* +1,0 +10,3
Betongvaror +0,3 +5,2
Övrigt byggmaterial** +1,6 +4,4
Elmateriel +0,5 +3,6
VVS-material +0,7 +2,6
Material för målning 0,0 +1,7
Golvmaterial +0,3 +1,0
Vitvaror +0,0 ‑0,1
Snickerier ‑0,2 ‑4,0
S:a för byggmtrl +0,5 +4,0

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror Mars 2020–mars 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror Februari 2020–februari 2021

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-05-17 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se