Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, oktober 2020

Byggkostnaderna har ökat med 0,7 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2020-11-16 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan september och oktober 2020. Årsförändringen för byggkostnaderna var +0,7 procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  oktober september–
oktober
oktober 2019–
oktober 2020
Entreprenörens kostnader (82 %) 112,5 0,2 0,0
Byggherrens kostnader (18 %) 113,3 0,2 3,9
FPI för byggnader totalt (100 %) 112,6 0,2 0,7

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan september och oktober 2020. Under motsvarande period förra året sjönk faktorprisindex med 0,1 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, ökade också med 0,2 procent.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg sammantaget med 2,0 procent. Det berodde mestadels på att kostnaderna för elkraft ökade med 9,4 procent. Maskinkostnaderna, omkostnaderna och kostnaderna för löner var oförändrade.

Byggmaterialkostnaderna steg med 0,3 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade alla kostnader eller var oförändrade, förutom kostnaderna för snickerier och golvmaterial som sjönk. Mest ökade kostnaderna för trävaror. 

Under den senaste månaden steg byggherrekostnaderna med 0,2 procent. Byggherrekostnaderna utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,7 procent mellan oktober 2019 och oktober 2020. Förlängda kollektivavtal påverkar fortfarande årstakten i relativt hög grad. Lönekostnader utgör sammantaget cirka 40 procent av de totala byggkostnaderna.

Mellan oktober 2019 och oktober 2020 steg byggherrekostnaderna med 3,9 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 0,7 procentenheter. Ökningen beror främst på ökade räntekostnader. Entreprenörernas kostnader var oförändrade.

Mellan oktober 2019 och oktober 2020 sjönk entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft med 3,8 procent. Maskinkostnaderna minskade med 0,5 procent medan omkostnaderna och kostnaderna för löner var oförändrade. Under våren 2020 beslutade man att förlänga kollektivavtalen och flertalet av dem kommer att löpa ut under november och december.

Kostnaderna för byggmaterial steg med 0,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för material för målning, el-materiel och vitvaror mest medan kostnaderna för snickerier minskade mest.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, oktober 2019–oktober 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Faktorprisindex för flerbostadshus. Förändringar efter varuslag, oktober 2020
Varuslag Prisförändring i procent
  September 2020–
Oktober 2020
Oktober 2019–
Oktober 2020
Material för målning 0,0 +3,0
Elmateriel +0,8 +2,7
Vitvaror ‑0,0 +2,6
VVS-material +0,1 +1,7
Trävaror +2,6 +1,6
Golvmaterial ‑0,1 +1,6
Betongvaror +0,2 +1,0
Järn och stål* +0,6 +0,7
Armeringsstål +0,5 ‑0,2
Övrigt byggmaterial** ‑0,0 ‑0,8
Snickerier ‑0,4 ‑4,3
S:a för byggmtrl +0,3 +0,6

* inklusive armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, oktober 2019–oktober 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2020-12-15 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se