Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, oktober 2021

Byggkostnaderna har ökat med 8,2 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2021-11-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,6 procent mellan september och oktober 2021. Årsförändringen för byggkostnaderna var 8,2 procent i oktober jämfört medföregående år.

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Oktober September 2021–
Oktober 2021
Oktober 2020–
Oktober 2021
Entreprenörens kostnader (82 %) 123,0 0,8 9,4
Byggherrens kostnader (18 %) 116,5 0,0 2,8
FPI för byggnader totalt (100 %) 121,9 0,6 8,2

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent mellan september och oktober 2021. Under motsvarande period 2020 ökade Faktorprisindex med 0,2 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,8 procent mellan september och oktober 2021, medan byggherrekostnaderna var oförändrade. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Faktorprisindex.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 5,9 procent. Det berodde mestadels på fortsatta kostnadsökningar för elkraft och dieselolja. Entreprenörernas omkostnader steg med 0,2 procent, medan kostnaderna för löner och maskiner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,9 procent mellan september och oktober 2021. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för vitvaror mest, 2,7 procent. Övriga byggmaterialkostnader ökade något förutom kostnaderna för trävaror, armeringsstål och VVS-material som sjönk. Kostnaderna för trävaror och armeringsstål har hittils ökat eller varit oförändrade under 2021, men nu sjönk de mellan september och oktober.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader ökade något eller var oförändrade förutom räntekostnader som sjönk.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 8,2 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 9,4 procent, vilket bidrog med 7,7 procentenheter till den totala ökningen i Faktorprisindex. Byggherrekostnaderna ökade med 2,8 procent och påverkade Faktorprisindex uppåt med 0,5 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,6 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för trävaror och armeringsstål att vara höga, dock lägre än förra månaden. Ökningen har berott på råvarubrist och ökad global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 81,8 respektive 64,8 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 41,0 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Entreprenörernas kostnader för löner steg med 3,0 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 15,8 procent. Mellan oktober 2020 och oktober 2021 steg kostnaderna för dieselolja och elkraft med 38,6 respektive 31,3 procent. Omkostnaderna steg med 2,4 procent, medan maskinkostnaderna ökade med 0,4 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer oktober 2020–oktober 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, oktober 2021
Varuslag Prisförändring i procent
  September 2021–
Oktober 2021
Oktober 2020–
Oktober 2021
Trävaror ‑1,4 +81,8
Armeringsstål ‑1,1 +64,8
Järn och stål* +1,6 +41,0
Betongvaror +1,4 +13,9
VVS-material ‑0,3 +11,1
Övrigt byggmaterial** +0,6 +10,3
Elmateriel +0,6 +6,3
Snickerier +1,6 +6,0
Golvmaterial +0,4 +5,8
Material för målning +0,6 +4,7
Vitvaror +2,7 +4,5
S:a för byggmtrl +0,9 +16,6

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror oktober 2020–oktober 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-12-15 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se