Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, september 2019

Byggkostnaderna har ökat med 3,3 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2019-10-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan augusti och september 2019. På årsbasis var faktorpriserna 3,3 procent högre i september i år än förra året.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan augusti och september 2019. Under motsvarande period förra året steg faktorprisindex med 0,1 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, sjönk med 0,1 procent mellan augusti och september 2019.

Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen steg endast kostnaderna för snickerier och vitvaror. De ökade med 0,3 respektive 0,1 procent. Alla andra byggmaterialkostnader sjönk något eller var oförändrade. Mest minskade kostnaderna för armeringsstål och trävaror som föll med 0,8 respektive 0,7 procent.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 0,5 procent. Ökningen inom den gruppen berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja steg med 2,2 procent jämfört med i augusti. Kostnaderna för löner och maskiner var oförändrade, medan entreprenörernas övriga omkostnader sjönk med 0,2 procent.

Under september steg byggherrekostnaderna, som utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader, med 0,4 procent. Det berodde på ökade räntekostnader.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,3 procent mellan september 2018 och september 2019. Entreprenörernas kostnader höjdes med 2,6 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 2,2 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmaterialkostnaderna mest – med 3,2 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen var järn och stål inklusive armeringsstål och vitvaror. Dessa höjdes med 8,4 respektive 4,7 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också något förutom kostnaderna för trävaror som sjönk med 0,3 procent.

Entreprenörernas omkostnader höjdes med 2,8 procent. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 2,2 procent. Inom den gruppen har kostnaderna för elkraft och lastbilstransporter ökat med 3,3 respektive 2,2 procent medan kostnaderna för dieselolja var oförändrade. Kostnaderna för löner och maskiner steg med 1,9 respektive 1,8 procent.

Byggherrekostnaderna steg med 6,5 procent på årsbasis. Den främsta anledningen var att räntekostnaderna ökade med 22,1 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer september 2018–september 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag september 2019

Varuslag

Prisförändring i procent

  September 2019–
Augusti 2019
September 2019–
September 2018
Järn och stål*
-0,3 +8,4
Vitvaror
+0,1 +4,7
Elmateriel
-0,2 +3,8
Golvmaterial
-0,2 +3,2
Övrigt byggmaterial**
-0,4 +3,1
Snickerier
+0,3 +2,5
Material för målning
+0,0 +2,1
Betongvaror
-0,3 +1,8
Armeringsstål
-0,8 +1,5
VVS-material
+0,0 +1,4
Trävaror
-0,7 -0,3
S:a för byggmtrl
-0,2 +3,2

* inkl. armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror september 2018–september 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se