There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), april 2018:

Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-05-09 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i april 2018 (2,0 procent i mars). KPIF steg med 0,4 procent från mars till april. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,7 procent i april (1,9 procent i mars).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,4 procent från mars till april 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,6 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på rekreation och kultur (1,6 procent) med 0,2 procentenheter varav 0,1 berodde på högre priser på böcker (48,9 procent). Högre priser på frukt (4,5 procent), drivmedel (4,1 procent) och utrikes flygresor (8,7 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på el (-3,2 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i april.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i april 2018. Det är en nedgång från mars då den var 1,9 procent.

Högre boendekostnader (3,4 procent) bidrog med 0,8 procentenheter till inflationstakten i april, därav bidrog högre elpriser (10,5 procent) och kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem (2,7 procent) med 0,4 respektive 0,2 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (2,6 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Prisökningar på drift av fordon (2,9 procent), restauranger (3,4 procent), rekreation och kultur (1,4 procent) och diverse varor och tjänster (2,2 procent) påverkade inflationen uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

KPI för april 2018 var 327,10 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i april 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2018M042018M042018M04
KPI (1980=100)
327,10 0,4 1,7
KPIF (1987=100)
213,98 0,4 1,9
KPIF-XE (1987=100)
201,75 0,5 1,4
KPIF-KS (1987=100)
206,30 0,4 1,7
HIKP (2015=100)
104,66 0,4 1,8

Konsumentprisindex (KPI), april 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-06-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se