Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), april 2020

Inflationstakten föll kraftigt till -0,4 procent i april 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-05-13 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var -0,4 procent i april 2020, ner från 0,6 procent i mars. Den kraftiga nedgången förklaras främst av fallande energipriser. Månadsförändringen från mars till april var -0,3 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 332,90 ‑0,3 ‑0,4
KPIF (1987=100) 217,59 ‑0,3 ‑0,4
KPIF-XE (1987=100) 207,02 0,1 1,0
  • Lägre priser för el och drivmedel påverkade inflationstakten nedåt med -1,3 procentenheter
  • Inflationstakten räknat som KPIF exklusive energi var 1,0 procent
  • Stora prisnedgångar på kläder, logi och rekreationstjänster
  • Stora prisuppgångar på livsmedel och varor till hemmet
  • 3,1 procent av korgen imputerades på grund av utebliven konsumtion

El och drivmedel påverkade KPIF i april

KPIF sjönk med 0,3 procent från mars till april. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,6 procent.

Det var framförallt lägre priser på el och drivmedel som påverkade KPIF i april. Priser på logi, kläder, rekreationstjänster och teletjänster bidrog också till att KPIF sjönk.

Prissänkningarna motverkades av högre priser på frukt och grönsaker, inventarier och hushållsvaror samt sport- och friluftsutrustning.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i april 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadseffekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkade månadsförändringen främst
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Månads-
effekt på KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 1,0 0,1
Kläder (03.1) ‑2,1 ‑0,1
El (04.5.1) ‑5,1 ‑0,2
Inventarier och hushållsvaror (05) 1,2 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑9,0 ‑0,2
Teletjänster (08.3) ‑2,4 ‑0,1
Övriga fritidsvaror (09.3) 2,5 0,1
Rekreationstjänster och kulturella tjänster (09.4) ‑2,5 ‑0,1
Logi (11.2) ‑10,4 ‑0,1

Effekt på månadförändringen i KPIF under april 2018–2020 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Diagram: Effekt på månadförändringen i KPIF under april 2020-2018 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen i KPIF. Drivmedelspriserna sjönk i år medan de vid samma period de två senaste åren höjdes. Priser på kläder, logi och rekreationstjänster gick ner i april, vilket är avvikande från tidigare år. För sport- och friluftsutrustning gick priserna upp efter flertalet kampanjer förra månaden.

Bidrag till inflationstakten i april

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var -0,4 procent i april 2020, en nedgång från mars då inflationstakten var 0,6 procent.

Inflationstakten påverkades av lägre priser på el och drivmedel. Även kläder och skor, rekreation och kultur och post- och telekommunikationer hade lägre priser jämfört med samma period föregående år.

Prisnedgångarna motverkades framförallt av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. Det var även prishöjningar för restaurangbesök, nyttjande av egnahem, avgifter för hyres- och bostadsrätt samt diverse varor och tjänster.

Årseffekter för de varor och tjänster som påverkade inflationstakten främst i april
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Årseffekt,
procent-
enheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 3,5 0,5
Kläder och skor (03) ‑3,8 ‑0,2
El (04.5.1) ‑16,4 ‑0,7
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,5 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 2,8 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑20,9 ‑0,6
Post och telekommunikationer (08) ‑7,5 ‑0,3
Rekreation och kultur (09) ‑1,6 ‑0,2
Restauranger (11.1) 2,4 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,3 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), april 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått.

På grund av utebliven konsumtion har prisutvecklingen för flygcharter, utrikes flygresor samt biljetter för idrottstävlingar, bio, teater och nöjen imputerats så att de inte påverkar inflationstakten. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-06-11 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se