Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2017:

Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-09-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i augusti (2,4 procent i juli). KPIF sjönk med 0,1 procent från juli till augusti 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,2 procent från juli 2017 till augusti 2017. Under motsvarande period 2016 sjönk KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (6,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre boendekostnader (0,3 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet, huvudsakligen beroende på högre priser på el.

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på paketresor (-20,7 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter och utrikes flygresor (-25,3 procent) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti 2017. Det är en nedgång från juli då den var 2,2 procent.

Högre boendekostnader (2,8 procent) bidrog med 0,6 procentenheter, varav elpriser (6,8 procent) och kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem (3,0 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prisökningar på livsmedel och alkoholfria drycker (2,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser för diverse varor och tjänster (4,2 procent) samt restauranger och logi (3,6 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Prisökningar på transporttjänster (5,9 procent), drivmedel (5,6 procent) samt paketresor (14,6 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera i augusti.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning (-11,8 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för augusti 2017 var 323,18 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. Förändringen i KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet sedan september 2017.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanhålls skatter och subventioner i konsumentled.

SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser). HIKP beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i augusti 2017 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2017M082017M082017M08
KPI (1980=100)
323,18 ‑0,2 2,1
KPIF (1987=100)
211,23 ‑0,1 2,3
KPIF-XE (1987=100)
200,10 ‑0,2 2,0
KPIF-KS (1987=100)
203,83 ‑0,2 2,1
HIKP (2015=100)
103,37 ‑0,2 2,2

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2017

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2017-10-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se

Karin E Andersson

Telefon
010-479 40 13
E-post
karin.e.andersson@scb.se