Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2019

Inflationstakten enligt KPIF 1,3 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-09-10 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i augusti 2019 (1,5 procent i juli). KPIF sjönk med 0,4 procent från juli till augusti. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,4 procent i augusti, vilket är en sänkning sedan juli då den var 1,7 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,4 procent från juli till augusti 2019. Under motsvarande period förra året, sjönk KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor (-20,4 procent) med 0,4 procentenheter. Lägre priser på utrikes flygresor (-21,1) och grönsaker (-4,2 procent) bidrog med 0,2 respektive 0,1 procentenheter till att KPI sjönk i augusti.

Nedgången motverkades främst av högre priser på kläder (4,5 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,4 procent i augusti 2019. Det är en sänkning sedan juli då inflationstakten var 1,7 procent.

Gruppen boende (2,2 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,5 procentenheter, varav högre räntekostnader för egnahem (8,3 procent) och avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (1,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (3,3 procent) bidrog med 0,5 procentenheter, varav prishöjningar på grönsaker (9,3 procent) stod för 0,2 procentenheter. Högre priser inom gruppen transport (2,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser för restaurangbesök (3,0 procent) och personlig hygien (4,8 procent), bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på post- och telekommunikationer (-8,3 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter i augusti.

KPI för augusti 2019 var 334,39 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i augusti 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
KPI (1980=100)
334,39 ‑0,4 1,4
KPIF (1987=100)
218,68 ‑0,4 1,3
KPIF-XE (1987=100)
205,71 ‑0,4 1,6
KPIF-KS (1987=100)
211,07 ‑0,5 1,4
HIKP (2015=100)
106,91 ‑0,5 1,3

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2019

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-10-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se