Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2020

Inflationstakten 0,7 procent i augusti 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-09-10 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,7 procent i augusti 2020. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 0,5 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var -0,1 procent.

Kort information

  • Stor prisuppgång på el mellan juli och augusti, men fortsatt lägre priser jämfört med föregående år
  • Hyrbilspriserna vände nedåt igen efter stora uppgångar i juni och juli
  • Säsongsmässigt liten prishöjning på kläder och skor
  • 1,2 procent av korgen imputerades på grund av utebliven konsumtion
Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 337,07 ‑0,1 0,8
KPIF (1987=100) 220,32 ‑0,1 0,7
KPIF-XE (1987=100) 208,62 ‑0,5 1,4

Priserna för biluthyrning vände nedåt

KPIF sjönk med 0,1 procent från juli till augusti. Under motsvarande period 2019 sjönk KPIF med 0,4 procent.

Lägre priser för transport bidrog till den negativa månadsförändringen i augusti. Inom gruppen transport var det framförallt prissänkningar på biluthyrning och transporttjänster. Priserna på biluthyrning vände nedåt efter de senaste månadernas starka uppgångar. Lägre priser på paketresor och livsmedel bidrog också till den negativa månadsförändringen.

Prisnedgångarna motverkades främst av prisuppgångar på el, kläder och skor samt diverse varor och tjänster. Priserna på kläder och skor ökade i augusti, men i mindre omfattning än säsongsnormalt. 

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i augusti 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) ‑0,6 ‑0,1
Kläder och skor (03) 1,4 0,1
El (04.5.1) 11,5 0,4
Transport (07) ‑2,9 ‑0,4
Biluthyrning (07.2.4) ‑33,4 ‑0,2
Transporttjänster (07.3) ‑5,4 ‑0,2
Paketresor (09.6) ‑16,8 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 1,1 0,1

Bidrag till månadförändringen i KPIF för augusti åren 2018–2020 för de varor och tjänster som hade störst bidrag till månadsförändringen i augusti 2020

Diagram: Effekt på månadförändringen i KPIF under augusti 2020-2018 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar bidrag till månadsförändringen i KPIF för de varor och tjänster som påverkade månadsförändringen främst.

Transportpriserna sjönk mer i augusti 2020 jämfört med de två senaste åren, vilket innebar en större negativ påverkan på KPIF. För biluthyrning specifikt sjönk priserna betydligt mer än vanligt. I augusti gick även priserna ned för livsmedel och paketresor, men inte med lika mycket som de gjorde under samma period förra året.

Elpriserna brukar öka något mellan juli och augusti, men uppgången var betydligt större denna månad jämfört med samma period 2018 och 2019. Även priserna för kläder och skor brukar öka i augusti, vilket är säsongsnormalt efter sommarreor. Bidraget till KPIF var dock inte lika stort som tidigare år.

Inflationstakten i augusti

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,7 procent i augusti 2020. Detta är en uppgång från juli då inflationstakten var 0,5 procent.

Det var framförallt prishöjningar för livsmedel och alkoholfria drycker som påverkade KPIF-inflationen i augusti. Högre priser för restauranger, diverse varor och tjänster samt nyttjande av egnahem och avgifter för hyres- och bostadsrätt påverkade också inflationen uppåt.

Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el, drivmedel och teleutrustning. Trots uppgången mellan juli och augusti är elpriserna alltså fortsatt lägre jämfört med samma period föregående år.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter var 1,4 procent i augusti, en nedgång från 1,5 procent i juli.

Varor och tjänster som främst påverkade inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 2,0 0,3
El (04.5.1) ‑6,9 ‑0,3
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 2,5 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑9,9 ‑0,3
Teleutrustning (08.2) ‑11,9 ‑0,2
Rekreation och kultur (09) ‑1,2 ‑0,1
Restauranger (11.1) 2,4 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 3,1 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), augusti 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Den har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått.

Då vissa tjänster inte har kunnat erbjudas till försäljning under pandemin, har indexutvecklingen fått beräknas med hjälp av imputeringar. Index för teaterbiljetter, idrottsevenemang och utrikesresor är exempel som i olika grad beräknads med imputeringar. Totalt var det 1,2 procent av korgen som imputerades. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-13 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se