Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2021

Inflationstakten 2,4 procent i augusti 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-09-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,4 procent i augusti 2021. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 1,7 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var 0,5 procent.

– Inflationstakten ökar i augusti vilket förklaras av prisökningar på ett flertal varor och tjänster, exempelvis drivmedel samt kläder och skor, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 343,99 0,5 2,1
KPIF (1987=100) 225,53 0,5 2,4
KPIF-XE (1987=100) 211,51 0,3 1,4

• Prisökningar för ett flertal varor och tjänster, bland annat för energiprodukter samt kläder och skor
• Inflationstakten påverkades av att priserna för en del produktgrupper, däribland biluthyrning, inte gick ned lika mycket denna period som de gjorde från juli till augusti förra året
• Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi ökade från 0,5 procent i juli till 1,4 procent i augusti

Stigande priser på ett flertal varor och tjänster

KPIF steg med 0,5 procent från juli till augusti. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 0,1 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av prisökningar på el och drivmedel. Priserna steg också för inventarier och hushållsvaror där det främsta bidraget kom från möbler. En säsongsnormal prisökning på kläder och skor, samt ökande priser på diverse varor och tjänster noterades också.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i augusti 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Kläder och skor (03) 2,3 0,1
El (04.5.1) 4,0 0,2
Inventarier och hushållsvaror (05) 1,2 0,1
Drivmedel (07.2.2) 2,6 0,1
Diverse varor och tjänster (12) 1,3 0,1

Månadsförändringen i augusti de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i augusti 2021.

diagram: Månadsförändringen i augusti de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i augusti 2021.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Kläder och skor uppvisade en säsongsnormal prisökning under augusti 2021, om än något lägre än motsvarande period 2019. Även elpriserna ökade i augusti de senaste tre åren, där månadsförändringen för 2020 var särskilt stor.

Drivmedelspriserna steg i augusti 2021, i motsats till de föregående två åren då månadsförändringen var negativ. I början av augusti 2021 infördes en ny standardbensin som innehåller upp till 10 volymprocent etanol och ersatte därmed den tidigare standardbensinen som innehöll upp till 5 volymprocent etanol. I samband med denna övergång kvalitetsjusterades den 95-oktaniga bensinen med avseende på det lägre energiinnehållet som den högre etanolinblandningen medför.

Utöver drivmedel har även grupperna inventarier och hushållsvaror samt diverse varor och tjänster noterat månadsförändringar i augusti 2021 som översteg motsvarande förändringstal för samma period de två senaste åren. För biluthyrning var månadsförändringen i augusti 2021 istället mindre negativ, i synnerhet jämfört med månadsförändringen förra året. Denna produktgrupp har varit en bidragande faktor till den ökande årstakten i augusti 2021.

Bidrag till inflationstakten i augusti

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,4 procent i augusti 2021. Detta är en uppgång från juli då inflationstakten var 1,7 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där elpriserna var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Dessutom fortsatte virkespriserna, vilka ingår i gruppen avskrivningar, att stiga i augusti och har nu nästan dubblat i pris jämfört med samma månad föregående år. Även transportpriserna noterade en positiv årstakt, vilket främst kan förklaras av stigande drivmedelspriser. Kläder och skor fortsatte att ligga på en relativt hög årstakt i augusti.

Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom gruppen läkemedel och glasögon, där det främst var glasögon som bidrog nedåt. Ytterligare grupper med negativ påverkan på inflationstakten var audiovisuell och fotografisk utrustning samt teleutrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,4 procent i augusti, vilket är en ökning från juli då den var 0,5 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Kläder och skor (03) 4,7 0,2
Boende (04) 5,0 1,2
El (04.5.1) 16,4 0,6
Läkemedel, glasögon etc. (06.1) ‑8,1 ‑0,2
Transport (07) 6,4 0,8
Drivmedel (07.2.2) 20,6 0,5
Teleutrustning (08.2) ‑14,0 ‑0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑11,4 ‑0,3

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), augusti 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under augusti månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. I augusti imputerades 0,13 procent av korgen. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-10-14 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se