Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2016:

Inflationstakten 1,7 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-01-12 9.30

Inflationstakten enligt KPI ökade till 1,7 procent i december från 1,4 procent i november. KPI steg med 0,5 procent från november till december 2016. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) ökade till 1,9 procent i december från 1,6 procent i november vilket är den högsta noteringen sedan december 2010.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från november till december 2016. Under motsvarande period 2015 steg KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på transporttjänster (9,1 procent) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,2 procent) och paketresor (4,8 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Lägre elpriser (-3,0 procent) motverkade prishöjningarna och påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i december 2016. Det är en ökning från november då den var 1,4 procent.

Högre priser på transporter (3,5 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,5 procentenheter i december, varav 0,3 procentenheter berodde på högre drivmedelspriser (10,9 procent). Högre elkostnader (8,6 procent) bidrog med 0,3 procentenheter varav 0,2 procentenheter berodde på högre elpriser och 0,1 procentenhet berodde på högre nätavgifter.

Prisökningar på livsmedel (1,6 procent), kläder (3,3 procent), restauranger och logi (2,4 procent), diverse varor och tjänster (2,6 procent) samt en lägre subventionsgrad för ROT-tjänster bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera [1].

Sjunkande priser inom post och telekommunikationer (-5,0 procent), framförallt på grund av den snabba teknikutvecklingen, påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i december.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för december 2016 var 319,68 (1980=100).


[1] ROT-tjänster ingår i gruppen avskrivningar som har ökat med 7,6 procent det senaste året.

 VägningstalBidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan
Förändring i procent sedan
 2016nov-16dec-15nov-16dec-15
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,1 0,2 0,6 1,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,0 1,3
Kläder och skor
53,0 0,0 0,2 0,3 2,9
Boende
251,0 ‑0,1 0,7 ‑0,3 2,6
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,0
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 ‑0,2 0,3
Transport
135,0 0,4 0,5 2,8 3,5
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 0,0 ‑5,0
Rekreation och kultur
120,0 0,1 0,0 0,4 ‑0,2
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,4 1,3
Restauranger och logi
67,0 0,0 0,2 0,4 2,4
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,2 0,6 2,6
KPI totalt
1 000,0 0,5 1,7 0,5 1,7

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) ökade till 1,9 procent i december från 1,6 procent i november. Noteringen i december är den högsta på sex år (sedan december 2010). Från november till december 2016 steg KPIF med 0,5 procent. Under motsvarande period 2015 steg KPIF med 0,2 procent. KPIF för december var 208,82 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi ökade till 1,3 procent i december från 1,2 procent i november. Från november till december 2016 steg KPIF exklusive energi med 0,5 procent. Under motsvarande period 2015 steg KPIF exklusive energi med 0,4 procent. KPIF exklusive energi för december var 197,77 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige ökade till 1,7 procent i december från 1,3 procent i november. HIKP steg med 0,5 procentenheter från november till december 2016. Under motsvarande period 2015 steg HIKP med 0,2 procent.

HIKP för december 2016 var 102,28 (2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP i EU- och EMU-länderna var 0,6 procent i november 2016, vilket är den senaste publicerade månaden. Inflationstakten i EMU-länderna väntas stiga till 1,1 procent i december enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), december 2016

Nytt inför 2017

Vissa ändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publiceringen för januari 2017. För ytterligare information se:
Ändringar i beräkningen av KPI från år 2017 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2017-02-17 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Peter Nilsson

Telefon
010-479 42 21
Avdelningschef SCB
E-post
peter.nilsson@scb.se

Brunilda Sandén

Telefon
010-479 45 62
E-post
brunilda.sanden@scb.se