Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2017:

Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-01-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i december (2,0 procent i november). KPIF steg med 0,4 procent från november till december 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i december (1,9 procent i november).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,4 procent från november 2017 till december 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,5 procent.

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på utrikes flygresor (28,8 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (1,0 procent) och paketresor (7,1 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i december 2017, vilket är en nedgång från november då den var 1,9 procent.

Högre boendekostnader (2,7 procent) bidrog med 0,6 procentenheter, varav el och bränsle (3,9 procent) och kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem (3,2 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prisökningar på livsmedel (2,9 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre priser på mjölk, ost och ägg (6,8 procent). Prisökningar på drift av fordon (3,1 procent) samt restauranger (3,3 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Högre priser på diverse varor och tjänster (3,1 procent) bidrog med ytterligare 0,3 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning (-11,9 procent), som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för december 2017 var 325,23 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. Den årliga förändringen i KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet sedan september 2017.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser). HIKP beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i december 2017 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2017M122017M122017M12
KPI (1980=100)
325,23 0,4 1,7
KPIF (1987=100)
212,72 0,4 1,9
KPIF-XE (1987=100)
201,15 0,5 1,7
KPIF-KS (1987=100)
205,33 0,4 1,7
HIKP (2015=100)
104,05 0,4 1,7

Konsumentprisindex (KPI), december 2017

Nytt inför 2018

Vissa ändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publiceringen för januari 2018. För ytterligare information se:

Ändringar i beräkningen av KPI från år 2018 (pdf)

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-02-20 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se