Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2021

Inflationstakten 4,1 procent i december 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-01-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 4,1 procent i december 2021. Det är en uppgång från november då inflationstakten var 3,6 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,3 procent.

– Elpriserna ökade i december. Det var den högsta månadsförändringen för priserna på el som uppmätts under 2000-talet, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 352,47 1,3 3,9
KPIF (1987=100) 231,28 1,3 4,1
KPIF-XE (1987=100) 213,81 0,4 1,7

  • Elpriserna steg och var det främsta bidraget till inflationstakten i december
  • Högre priser på livsmedel i december, framför allt bidrog grönsakspriserna uppåt
  • Priserna på kläder och transporttjänster ökade
  • Drivmedelspriserna sjönk i december
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi sjönk från 1,9 procent i november till 1,7 procent i december 

Elpriserna starkt bidragande

KPIF steg med 1,3 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år var förändringen från november till december 0,7 procent.

Månadsförändringen i december 2021 berodde främst på fortsatt stigande elpriser. Även höjda livsmedelspriser, där det framför allt var grönsakspriserna som steg, påverkade uppåt. Priserna för kläder och transporttjänster gick också upp. Dessutom steg kostnader för ägande av bostaden. Det var bland annat prishöjningar på vissa vitvaror som ökade kostnaderna för bostadsägandet.

Drivmedelspriserna samt priser inom gruppen rekreation och kultur sjönk i december.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i december 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 0,9 0,1
Kläder (03.1) 2,6 0,1
El (04.5.1) 21,2 1,0
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 0,9 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑3,3 ‑0,1
Transporttjänster (07.3) 2,7 0,1

Månadsförändringen i december de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i december 2021

diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Både livsmedel och kläder uppvisade en något högre prisökning i december 2021 än under motsvarande månad 2019 och 2020.

Elpriserna ökade både i december i år och förra året. Prisökningen 2021 var dock betydligt högre jämfört med året innan. I december 2019 sjönk elpriserna.

Kostnader relaterade till ägande av bostaden uppvisade också en prishöjning i december som var betydligt högre jämfört med december de två senaste åren.

Månadsförändringen för drivmedelspriserna har varierat med stigande och fallande priser i december. Till skillnad ifrån december 2021 och 2019 då drivmedelspriserna sjönk så steg drivmedelspriserna förra året.

Priserna för transporttjänster steg i december i år, dock inte lika mycket som under motsvarande månad de två senaste åren.

Bidrag till inflationstakten i december

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 4,1 procent i december 2021. Detta är en uppgång från november då inflationstakten var 3,6 procent.

Inflationstakten påverkades främst av att elpriserna steg. Transportpriserna ökade varav drivmedelspriserna hade en stor påverkan. Även kostnader relaterat till ägande av bostaden ökade.

Prisökningar för livsmedel och alkoholfria drycker, restaurang- och logitjänster samt diverse varor och tjänster hjälpte också till att bibehålla en positiv inflationstakt.

Dessa uppgångar motverkades av sänkta priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt inom gruppen läkemedel, glasögon etc.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,7 procent i december, vilket är en nedgång jämfört med november då den var 1,9 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,7 0,3
El (04.5.1) 50,5 1,9
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 5,6 0,4
Läkemedel, glasögon etc. (06.1) ‑8,8 ‑0,2
Transport (07) 6,0 0,8
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑8,7 ‑0,3
Restauranger och logi (11) 4,5 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,3 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), december 2021

Coronapandemins effekter

Precis som förra månaden har inga produktgrupper imputerats. För närmare information se:
Särskilda imputeringar gjorda under coronapandemin (pdf).

Nytt inför 2022

Större ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2022. För närmare information se:
Ändringar i KPI från och med 2022 (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-18 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se