Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), februari 2019

Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-03-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i februari 2019 (2,0 procent i januari 2019). KPIF steg med 0,7 procent från januari till februari. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,9 procent i februari, vilket är oförändrat från januari.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent från januari till februari 2019, vilket var samma som under motsvarande period 2018.

Till månadsförändringen bidrog framförallt högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent), kläder (5,3 procent) och högre transportkostnader (1,3 procent) med 0,2 procentenheter vardera. Inom gruppen livsmedel och alkoholfria drycker bidrog högre priser på grönsaker (3,3 procent) med 0,1 procentenhet och inom transportkostnaderna bidrog högre drivmedelspriser (2,8 procent) med 0,1 procentenhet. Prisökningar på hälso- och sjukvård (1,7 procent), paketresor (7,1 procent), restaurangbesök och logi (1,0 procent) samt ökade räntekostnader på egnahem (2,2 procent) bidrog ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgångarna motverkades av lägre elkostnader (-2,5 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenheter i februari.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i februari 2019, vilket är oförändrat sedan januari.

Högre boendekostnader (4,1 procent) bidrog med 1,0 procentenhet till inflationstakten i februari, varav 0,5 procentenheter berodde på högre priser på el (11,4 procent). Prishöjningar på livsmedel (2,9 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre grönsakspriser (10,1 procent). Även transportkostnader (2,7 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på prisökningar på drift av fordon (3,9 procent). Prisökningar för restaurangbesök och logi (2,0 procent) såväl som diverse varor och tjänster (2,9 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Lägre priser på mobiltelefoner (-16,9 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i februari.

KPI för februari 2019 var 331,02 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i februari 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
 2019M022019M022019M02
KPI (1980=100)
331,02 0,7 1,9
KPIF (1987=100)
216,56 0,7 1,9
KPIF-XE (1987=100)
203,21 0,8 1,4
KPIF-KS (1987=100)
208,63 0,7 1,8
HIKP (2015=100)
105,88 0,7 1,9

Konsumentprisindex (KPI), februari 2019

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-04-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se