Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), februari 2020

Inflationstakten enligt KPIF var 1,0 procent i februari 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-03-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,0 procent i februari 2020. Det är lägre inflationstakt jämfört med januari då inflationstakten var 1,2 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,5 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 334,47 0,5 1,0
KPIF (1987=100) 218,69 0,5 1,0
KPIF-XE (1987=100) 206,50 0,8 1,6

  • Lägre elpriser fortsätter att dra ned inflationen.
  • Säsongsnormala prisuppgångar på kläder påverkade KPIF mindre jämfört med samma månad tidigare år.
  • Inflationstakten enligt KPIF-XE, det vill säga KPIF exklusive energi, var 1,6 procent i februari och oförändrad jämfört med januari 2020.

Livsmedel, el och drivmedel påverkade KPIF i februari

KPIF steg med 0,5 procent från januari till februari. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,7 procent.
Högre priser för livsmedel och kläder bidrog främst till månadsförändringen. Uppgången motverkades främst av lägre priser för el och drivmedel.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i februari 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadseffekter på KPIF för varor och tjänster
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Månads-
effekt på KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 1,2 0,2
Kläder (03.1) 3,6 0,1
El (04.5.1) ‑4,4 ‑0,2
Möbler (05.1) 3,4 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑3,1 ‑0,1
Paketresor (09.6) 8,4 0,1

Månadseffekt på KPIF i februari 2018, 2019 och 2020 för de varor och tjänster som skiljer sig mest åt i månadsförändringen mellan 2020 och 2019

Månadseffekt på KPIF

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som skiljer sig mest från samma månad föregående år. Klädpriserna steg i februari, vilket är säsongsnormalt efter vinterreor. Bidraget till KPIF var dock inte lika stort som tidigare år. Det beror dels på en något mindre prisuppgång, dels på ett lägre vägningstal för kläder under 2020. Liksom föregående år sjönk elpriserna i februari. Under 2019 steg drivmedelspriserna i februari till skillnad från i år då de sjönk.

Bidrag till inflationstakten i februari

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,0 procent i februari 2020, en nedgång från januari då inflationstakten var 1,2 procent.

Främst påverkades inflationstakten i februari 2020 av högre priser för transport och livsmedel. Prissänkningar för el och teleutrustning motverkade uppgången.

Årseffekter för de varor och tjänster som påverkade inflationstakten främst i februari
Benämning (Coicop)Årsförändring,
procent
Årseffekt,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,3 0,3
El (04.5.1) ‑13,1 ‑0,6
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,5 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (4.x) 2,6 0,2
Transport (07) 3,7 0,5
Teleutrustning (08.2) ‑16,2 ‑0,2
Restauranger (11.1) 3,1 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), februari 2020

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-04-15 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se