Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), februari 2021

Inflationstakten 1,5 procent i februari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-03-15 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,5 procent i februari 2021. Det är en nedgång från januari då inflationstakten var 1,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,3 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 339,01 0,3 1,4
KPIF (1987=100) 222,00 0,3 1,5
KPIF-XE (1987=100) 209,05 0,2 1,2

  • Högre priser på energirelaterade varor och säsongsmässiga prisuppgångar på kläder i februari
  • Prisnedgångar på livsmedel jämfört med föregående månad
  • 0,8 procent av korgen imputerades eftersom det inte har varit möjligt att konsumera vissa tjänster

Högre energipriser påverkade KPIF i februari

KPIF steg med 0,3 procent från januari till februari. Under motsvarande period 2020 steg priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari. Priserna ökade även för drivmedel och el. Uppgången motverkades framförallt av lägre priser på livsmedel där priserna föll inom ett flertal undergrupper.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i februari 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) ‑0,4 ‑0,1
Kläder (03.1) 3,7 0,1
El (04.5.1) 1,4 0,1
Drivmedel (07.2.2) 3,7 0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i februari

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Livsmedelspriserna sjönk i februari 2021, till skillnad från samma period de två senaste åren. Det avvikande mönstret förklarades dels av nedgångar från höga januaripriser och dels av vissa större prisnedgångar i februari. Vi såg bland annat särskilt stora prisnedgångar på kött och fisk i år.

För elpriserna såg vi det omvända, alltså en positiv månadsförändring i år och negativa förändringar de två föregående åren. Drivmedelspriserna hade en positiv förändring både i år och under 2019, medan de sjönk under 2020. För kläder skedde en säsongsmässig uppgång av priserna, som låg i nivå med 2020 års uppgång. Uppgången 2019 låg dock något högre.

I februari brukar priserna vanligtvis gå upp för bland annat inventarier och hushållsvaror samt hälso- och sjukvård. Detta har dock inte skett i februari 2021. Inom hälso- och sjukvård var det framförallt lägre priser på läkemedel som motverkade uppgången.

Elpriserna fortsatte uppåt

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,5 procent i februari 2021. Detta är en nedgång från januari då inflationstakten var 1,7 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där elpriserna och hyreshöjningar var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Högre priser på kläder och skor, transporttjänster samt diverse varor och tjänster bidrog också till den positiva inflationstakten. Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,2 procent i februari, vilket är en minskning jämfört med januari då den var 1,8 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Kläder och skor (03) 4,4 0,2
Boende (04) 3,7 0,9
El (04.5.1) 12,2 0,4
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,3 0,1
Transporttjänster (07.3) 6,8 0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑7,3 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,2 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), februari 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under februari månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. 0,83 procent av korgen imputerades i februari, vilket var samma andel som i januari. Andelen imputerade priser är lägre under 2021 än under 2020. Minskningen beror delvis på en förändrad KPIF-korg, där en del produktgrupper som tidigare imputerats fått förändrad vikt eller uppdaterat urval under 2021 och behöver därför inte längre imputeras. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-04-14 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se