Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), januari 2020

Inflationstakten enligt KPIF var 1,2 procent i januari 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-02-19 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,2 procent i januari 2020. Det är en lägre inflationstakt jämfört med december, då inflationstakten var 1,7 procent. Månadsförändringen från december till januari var -1,5 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånadsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
KPI (1980=100) 332,82 ‑1,4 1,3
KPIF (1987=100) 217,68 ‑1,5 1,2
KPIF-XE (1987=100) 204,94 ‑1,4 1,6

  • Korgeffekten påverkade månadstakten i januari med -0,4 procentenheter, och med -0,1 procentenhet på årstakten
  • Lägre elpriser påverkade månadstakten i januari med -0,3 procentenheter och årstakten med -0,6 procentenheter
  • Säsongsnormala prissänkningar för resor och kläder

Kläder, el och korgeffekten påverkade KPIF i januari

KPIF sjönk med 1,5 procent från december till januari. Under motsvarande period förra året sjönk KPIF med 1,0 procent. Till månadsförändringen 2020 bidrog framför allt lägre priser för kläder och skor, el och resor. Priserna på kläder och skor, paketresor och utrikes flyg sjönk säsongsnormalt i januari.

Prisnedgångarna motverkades framför allt av högre avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPIF. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Alla varor och tjänster får dessutom en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2020 bidrog korgeffekten med - 0,4 procentenheter till månadsförändringen i KPIF, och med -0,1 procentenhet på årstakten. För mer information om korgeffekten, se länk nedan under ”Nytt för 2020”. Metodmässiga ändringar i KPIF introduceras även vid årsskiften. För mer information om de ändringar som gjorts inför 2020, se länk nedan under ”Nytt för 2020”.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i januari 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadseffekter på KPIF för varor och tjänster
Benämning (Coicop)Månadsförändring, procentMånadseffekt på KPIF, procentenheter
Livsmedel (01.1) ‑0,6 ‑0,1
Kläder och skor (03) ‑12,2 ‑0,6
El (04.5.1) ‑6,1 ‑0,3
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 0,5 0,1
Möbler (05.1) ‑3,3 ‑0,1
Transporttjänster (07.3) ‑7,8 ‑0,3
Teleutrustning (08.2) ‑2,4 ‑0,1
Paketresor (09.6) ‑17,6 ‑0,2
Logi (11.2) ‑7,8 ‑0,1

Månadseffekt på KPIF i januari 2018, 2019 och 2020 för de varor och tjänster som skiljer sig mest åt i månadsförändringen mellan 2020 och 2019.

Månadseffekt på KPIF i januari 2018, 2019 och 2020 för de varor och tjänster som skiljer sig mest åt i månadsförändringen mellan 2020 och 2019.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som skiljer sig mest från samma månad föregående år. Elpriserna sjönk i januari i år medan de i januari förra året ökade. Drivmedelspriserna låg stilla under januari 2019 medan de ökade under januari 2020. Klädpriserna sjönk i januari något mer än i fjol men lägre vägningstal för kläder år 2020 motverkade effekten av denna prissänkning på inflationstakten.

El och transport påverkade inflationstakten mest

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,2 procent i januari 2020, en nedgång från december då inflationstakten var 1,7 procent.

Inflationstakten i januari 2020 påverkades framför allt av högre priser för transport, där drivmedel ingår, livsmedel, restauranger samt avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter. Uppgången motverkades av prissänkningar på el och för teleutrustning, framför allt mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt.

Årseffekter för de varor och tjänster som påverkade inflationstakten främst i januari.
Benämning (Coicop) Årsförändring, procent Årseffekt, procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,3 0,3
El (04.5.1) ‑11,4 ‑0,6
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,5 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 2,4 0,1
Bostadsrätt: Nyttjande av bostaden (04.y) 1,9 0,1
Transport (07) 5,0 0,6
>Drivmedel (07.2.2) 9,7 0,2
Teleutrustning (08.2) ‑14,2 ‑0,2
Restauranger (11.1) 3,6 0,3
Diverse varor och tjänster (12) 2,2 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation

Konsumentprisindex (KPI), januari 2020

Nytt inför 2020

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2020 . För ytterligare information se:

Ändringar i beräkningen av KPI från år 2020 (pdf)

Korgeffekten – Effekten på KPIF-talet av årliga förändringar i varukorgens sammansättning (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-12 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se