Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), januari 2021

Inflationstakten 1,7 procent i januari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-02-18 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,7 procent i januari 2021. Det är en uppgång från december då inflationstakten var 0,5 procent. Månadsförändringen från december till januari var -0,3 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 338,09 ‑0,4 1,6
KPIF (1987=100) 221,33 ‑0,3 1,7
KPIF-XE (1987=100) 208,70 ‑0,7 1,8

  • Prisuppgångar på el, som delvis har ökat till följd av kallare väder
  • Svagare januarirea än vanligt på bland annat kläder drog upp inflationen
  • 0,8 procent av korgen imputerades eftersom det inte har varit möjligt att konsumera vissa tjänster
  • Korgeffekten påverkade månadstakten i januari med -0,35 procent och årstakten med 0,16 procent

Säsongsnormala prisnedgångar och korgeffekt påverkade KPIF i januari

KPIF sjönk med 0,3 procent från december till januari. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 1,5 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av prisnedgångar på kläder, utrikes flygresor, datorer och paketresor, vars priser brukar falla i januari. Det var även prisnedgångar för restaurangbesök. Detta motverkades av högre priser på el där bland annat kallare temperaturer ledde till prisökningar inom samtliga elområden. Det var vidare prisuppgångar på grönsaker och drivmedel.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPIF. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Alla varor och tjänster får dessutom en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2021 bidrog korgeffekten med -0,35 procent till månadsförändringen i KPIF, och med 0,16 procent till årstakten. På grund av konsumtionsförskjutningar under coronapandemin har många tjänster, exempelvis flygresor och biljetter till kulturevenemang fått en mindre vikt i KPIF-korgen medan bland annat hemelektronik och hushållsvaror nu står för en större andel av korgen. För mer information om korgeffekten, se ”Korgeffekten 2021” under ”Nytt för 2021”.

Metodmässiga ändringar i KPIF introduceras även vid årsskiften. För mer information om de ändringar som gjorts inför 2021, se länk under ”Nytt för 2021”.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i januari 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 0,4 0,1
Grönsaker (01.1.7) 3,7 0,1
Kläder (03.1) ‑9,9 ‑0,4
El (04.5.1) 6,4 0,2
Drivmedel (07.2.2) 3,1 0,1
Utrikes flygresor (07.3) ‑8,3 ‑0,1
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑2,2 ‑0,1
Datorer (09.1) ‑1,9 ‑0,1
Paketresor (09.6) ‑23,1 ‑0,1
Restauranger (11.1) ‑0,1 ‑0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i januari

diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

För grönsaker gick priserna upp i januari likt tidigare år, men uppgången var dock större detta år. Liknande mönster gick att notera även för drivmedel som ökade mer i januari 2021 jämfört med de två senaste åren.

Att priserna för kläder gick ned i januari är säsongsnormalt, men i år sjönk priserna mindre än tidigare år. Detta kan till viss del förklaras av en minskad andel reor. Även för utrikes flyg var nedgången mindre omfattande än tidigare år. Priserna brukar falla även för paketresor men nedgången var större i januari detta år jämfört med de senaste två åren. En liknande utveckling kunde noteras för datorer vars priser föll mer denna period jämfört med samma period 2019 och 2020.

Eftersom vikterna har minskat för utrikes flyg och paketresor, var bidraget till KPIF inte lika omfattande i januari 2021 som om liknande prisförändringar hade skett förra året. Det motsatta förhållandet gäller för datorer, som i år har fått större vikt, och därmed påverkade KPIF mer denna period än om samma prisförändring hade skett förra året.

Högre priser på boende och livsmedel lyfte KPIF

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i januari 2021. Detta är en uppgång från december då inflationstakten var 0,5 procent.

Inflationstakten påverkades framförallt av höjda boendekostnader och prisuppgångar på livsmedel och alkoholfria drycker. När det gäller boendeposten ökade kostnaderna för nyttjande av egnahem och avgifterna för hyres- och bostadsrätter. Även elpriserna steg jämfört med januari föregående år. Det var vidare prishöjningar på inventarier och hushållsvaror, transporttjänster samt diverse varor och tjänster.

Prisuppgångarna motverkades främst av lägre priser på datorer och TV-apparater. Det var även prisnedgångar på drivmedel, vars priser fortsatt var låga jämfört med samma period föregående år.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,8 procent i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 1,2 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,9 0,3
Kläder och skor (03) 3,9 0,2
El (04.5.1) 5,8 0,2
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,3 0,1
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 3,6 0,3
Inventarier och hushåll (05) 2,4 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑9,7 ‑0,2
Transporttjänster (07.3) 7,3 0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑9,6 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,6 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), januari 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under januari månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. Andelen imputerade priser minskade från 2,2 procent av korgen i december till 0,83 procent i januari. Minskningen beror delvis på en förändrad KPIF-korg, där en del produktgrupper som tidigare imputerats fått förändrad vikt eller uppdaterat urval under 2021 och behöver därför inte längre imputeras. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Nytt inför 2021

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2021. För närmare information se:

Ändringar i KPI från 2021 (pdf)

Korgeffekten 2021 (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-03-15 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se