Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), januari 2023

Inflationstakten enligt KPI 11,7 procent i januari 2023

Statistiknyhet från SCB 2023-02-20 8.00

Inflationstakten enligt KPI var 11,7 procent i januari 2023, en nedgång från december då den var 12,3 procent. Månadsförändringen från december till januari var -1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,3 procent i januari.

– Elpriserna sjönk med 27,4 procent den senaste månaden, vilket också bidrog till att inflationstakten gick ned från december till januari, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 391,50 ‑1,1 11,7
KPIF (1987=100) 251,49 ‑1,3 9,3
KPIF-XE (1987=100) 232,69 0,4 8,7

• Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,5 procentenheter till inflationstakten enligt KPI
• Livsmedelspriserna har ökat med 20,4 procent under det senaste året
• Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,4 procent i december till 8,7 procent i januari
• Korgeffekten på månadstakten i januari 2023 uppgår till 0,05 procent för KPI

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Elpriserna sjunker

KPI minskade med 1,1 procent från december till januari. Under motsvarande månad föregående år sjönk priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen har främst påverkats av lägre elpriser som sjönk med 27,4 procent från december till januari. Lägre priser på kläder, möbler och transport bidrog också till den minskande månadsförändringen.

Prissänkningarna motverkades av ökade priser för restaurangbesök och logi, där det var prisökningar på restaurangbesök som bidrog mest. Nedgången i månadsförändringen motverkades också av höjda månadsavgifter och räntekostnader för bostadsrätter.

Livsmedelspriserna gick upp vilket delvis kan förklaras av höjda priser på sötsaker och glass. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur, hälso- och sjukvård samt diverse varor och tjänster.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Korgeffekten på månadstakten i januari 2023 uppgår till 0,05 procent för KPI. För mer information, se ”Korgeffekten 2023” under rubriken ”Korgeffekten”.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPI för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i januari 2023. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPI
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPI,
procentenheter
Sötsaker och glass (01.1.8) 4,0 0,1
Kläder (03.1) ‑8,5 ‑0,3
El (04.5.1) ‑27,4 ‑1,6
Månadsavgift, bostadsrätt (del av 04.S.2) 4,5 0,1
Räntekostnader, bostadsrätt (del av 04.y) 5,2 0,2
Möbler (05.1) ‑2,0 ‑0,2
Hälso- och sjukvård (06) 2,1 0,1
Transport (07) ‑0,2 ‑0,1
Rekreation och kultur (09) 0,7 0,1
Restauranger och logi (11) 0,1 0,3
Diverse varor och tjänster (12) 1,2 0,1

Inflationstakten minskade i januari

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 11,7 procent i januari 2023. Detta är en nedgång från december då inflationstakten var 12,3 procent.

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning inom livsmedel och alkoholfria drycker, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg. Även boendekostnaderna har ökat under det senaste året vilket i hög grad kan förklaras av höjda kostnader för el och hushållens bolåneräntor som bidragit med 0,9 respektive 2,5 procentenheter till inflationstakten.

Priserna steg också för bilar och drift av fordon, vilket i sin tur bidrog till ökade transportpriser. Utöver ovanstående produkter har prisökningar inom restaurangbesök, inventarier och hushållsvaror, personlig hygien, rekreation och kultur samt kläder och skor påverkat inflationstakten.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 9,3 procent i januari. Det är en nedgång jämfört med december då motsvarande siffra var 10,2 procent.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,7 procent i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 8,4 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPI
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPI,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 19,6 2,6
Kläder och skor (03) 7,4 0,3
El (04.5.1) 21,1 0,9
Räntekostnader, egnahem (del av 04.x) 76,6 1,5
Räntekostnader, bostadsrätt (del av 04.y) 87,4 1,0
Inventarier och hushållsvaror (05) 12,9 0,8
Transport (07) 6,9 0,8
Rekreation och kultur (09) 7,9 1,0
Restaurangbesök (11.1) 8,9 0,7
Personlig hygien (12.1) 10,8 0,3

KPI och KPIF, två olika inflationsmått

Från och med publiceringen av KPI avseende januari 2023 skiftar statistiknyheten huvudfokus från KPIF till KPI. Det går att märka på bland annat i rubrik och ingress, men även i de tabeller och diagram som presenteras. KPIF, som är ett kompletterande mått till KPI, kommer även i fortsättningen att presenteras i statistiknyheten. Anledningen bakom förändringen i statistiknyheten är ett ökat intresse för den allmänna prisutvecklingen i Sverige som KPI visar.

KPI och KPIF är två olika mått på inflation som SCB beräknar. I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån enbart fångas i KPI och inte i KPIF.

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. Förutom KPI och KPIF beräknas även HIKP som är ett harmoniserat inflationsmått inom EU-samarbetet. KPIF-XE används ofta som mått på den underliggande inflationen.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), januari 2023

Nytt inför 2023

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från och med år 2023.

För mer information, se:

Ändringar i KPI från 2023 (pdf)

Korgeffekten

Korgeffekten på månadstakten i januari 2023 uppgår till 0,05 procent för KPI. För mer information, se:

Korgeffekt 2023 (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2023-03-15 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se