Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juli 2017:

Inflationstakten enligt KPI 2,2 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-08-15 9.30

Inflationstakten enligt KPI var 2,2 procent i juli (1,7 procent i juni). KPI steg med 0,5 procent från juni till juli 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,4 procent i juli (1,9 procent i juni).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från juni 2017 till juli 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (18,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (19,3 procent) och el (4,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Högre priser på livsmedel (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,2 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,2 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,2 procent i juli 2017. Det är en uppgång från juni då den var 1,7 procent.

Högre boendekostnader (2,7 procent) bidrog med 0,6 procentenheter, varav 0,4 procentenheter (0,2 procentenheter vardera) berodde på högre priser på el (6,2 procent) och högre priser för nyttjande av egnahem (3,0 procent). Högre priser för paketresor (30,3 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser för diverse varor och tjänster (4,0 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (2,1 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Högre priser för drift av fordon (3,2 procent) samt restaurangbesök (2,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning (-11,9 procent) som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för juli 2017 var 323,69 (1980=100).

 VägningstalBidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedanFörändring i procent sedan
 2017jun-17jul-16jun-17jul-16
Livsmedel och alkoholfria drycker
141,0 0,2 0,3 1,1 2,1
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,1 1,8
Kläder och skor
54,0 ‑0,2 0,0 ‑4,6 ‑0,1
Boende
226,0 0,2 0,6 0,8 2,7
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0 0,0 ‑0,5 ‑0,3
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,2 0,9
Transport
139,0 0,2 0,3 1,3 2,1
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 ‑0,4 ‑5,3
Rekreation och kultur
122,0 0,3 0,5 2,5 4,4
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,1 3,7
Restauranger och logi
70,0 0,0 0,2 ‑0,2 3,2
Diverse varor och tjänster
73,0 0,0 0,3 ‑0,1 4,0
KPI totalt
1 000,0 0,5 2,2 0,5 2,2

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) steg till 2,4 procent i juli från 1,9 procent i juni. Från juni till juli 2017 steg KPIF med 0,6 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,1 procent. KPIF för juli var 211,54 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 2,1 procent i juli, vilket är en uppgång från 1,9 procent i juni. Från juni till juli 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,4 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF exklusive energi med 0,2 procent. KPIF exklusive energi för juli var 200,56 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige steg till 2,3 procent i juli från 1,8 procent i juni. Från juni till juli 2017 steg HIKP med 0,6 procent. Under motsvarande period 2016 steg HIKP med 0,1 procent.

HIKP för juli 2017 var 103,59 (2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP var 1,4 procent i EU-länderna och 1,3 procent i EMU-länderna i juni, vilket är den senaste publicerade månaden. I juli väntas inflationstakten i EMU- länderna vara oförändrad på 1,3 procent, enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), juli 2017

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se