Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juli 2021

Inflationstakten 1,7 procent i juli 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-08-13 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 1,7 procent i juli 2021. Det är en uppgång från juni då inflationstakten var 1,6 procent. Månadsförändringen från juni till juli var 0,3 procent.

– Uppgången i elpriserna utgjorde det största bidraget till inflationstakten i juli. Inflationstakten exklusive energiprodukter var 0,5 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan 2014, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 342,23 0,3 1,4
KPIF (1987=100) 224,34 0,3 1,7
KPIF-XE (1987=100) 210,82 0,0 0,5

• Högre priser på el påverkade boendekostnaderna i juli
• Drivmedelspriserna ökade från juni till juli
• Prishöjningar på kaffe bidrog till månadsförändringen
• Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi sjönk från 0,9 procent i juni till 0,5 procent i juli

Högre boendekostnader i juli

KPIF steg med 0,3 procent från juni till juli. Under motsvarande period 2020 steg priserna med 0,2 procent.

Månadsförändringen påverkades av högre boendekostnader, vilket framför allt berodde på höjda elpriser. Även produktgruppen Egnahem: Nyttjande av bostaden påverkade uppåt. Det kan till viss del förklaras av höjda virkespriser.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker gick upp i juli, bland annat till följd av högre kaffepriser från juni till juli. Även priserna på midsommarmat, som till exempel färskpotatis, gick upp i juli efter låga priser i juni, vilket är säsongsnormalt. Drift av fordon ökade i pris från juni till juli där det främst var drivmedel som påverkade uppåt.

Prisökningar på paketresor bidrog även till uppgången. Eftersom vikten för paketresor minskat 2021 jämfört med 2020 blev bidraget till den totala månadsförändringen begränsat trots den stora prisökningen.

Uppgången motverkades av prisnedgångar på kläder och tandläkararvode.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i juli 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,1 0,2
Alkoholfria drycker (01.2) 4,1 0,1
Kläder (03.1) ‑4,4 ‑0,1
El (04.5.1) 5,0 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 1,0 0,1
Tandläkararvode (06.2.2) ‑16,6 ‑0,1
Drivmedel (07.2.2) 3,0 0,1
Paketresor (09.6) 41,2 0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i juli 2021

diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade, vilket är säsongsnormalt. Alkoholfria drycker, där kaffe ingår, ökade något mer från juni till juli i år jämfört med de två senaste åren. Till följd av att livsmedel och alkoholfria drycker utgör en relativt stor andel av korgen, bidrog ändå den knappa uppgången till den totala månadsförändringen.

Priserna på el ökade i juli, liksom de gjorde i juli 2019, till skillnad ifrån juli 2020 då elpriserna sjönk.

Tandläkararvodet påverkade nedåt vilket är säsongsnormalt i juli.

Drivmedelspriserna ökade något mer i juli i år än under motsvarande period de två senaste åren.

För paketresor var månadsförändringen högre i juli 2021 jämfört med samma period de två senaste åren. Paketresor behandlades annorlunda i juli 2020 eftersom produktgruppen imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI, till skillnad från juli 2021 då inga imputeringar gjordes för produktgruppen.

Priserna för logi ökade något mer i år än vad de gjorde under 2020, under 2019 sjönk istället priserna i juli.

Bidrag till inflationstakten i juli

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 1,7 procent i juli 2021. Detta är en uppgång från juni då inflationstakten var 1,6 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där elpriserna var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Till viss del påverkade även egnahem: nyttjande av bostaden uppåt, där bland annat virkespriserna bidrog till ökningen.

Priserna ökade även för drivmedel samt för kläder och skor. Trots att priserna på kläder sjönk mellan juni och juli 2021 var årsförändringen positiv. Priserna på hotellrum och stugbyar, som ingår i gruppen logi, påverkade också inflationstakten uppåt.

Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom grupperna audiovisuell och fotografisk utrustning, paketresor samt teleutrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 0,5 procent i juli, vilket är en nedgång från juni då den var 0,9 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop)Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Kläder och skor (03) 3,7 0,2
Boende (04) 5,8 1,4
El (04.5.1) 24,7 0,8
Drivmedel (07.2.2) 16,4 0,4
Teleutrustning (08.2) ‑14,3 ‑0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑11,7 ‑0,3
Paketresor (09.6) ‑6,9 ‑0,3
Logi (11.2) 7,5 0,1

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), juli 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under juli månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. I juli imputerades 0,13 procent av korgen. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-09-14 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se