Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juli 2022

Inflationstakten 8,0 procent i juli 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-08-12 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 8,0 procent i juli 2022. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent. Månadsförändringen från juni till juli var -0,2 procent.

– Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 371,28 0,1 8,5
KPIF (1987=100) 242,25 ‑0,2 8,0
KPIF-XE (1987=100) 224,68 0,4 6,6

  • Prisökningarna fortsatte bland livsmedelsprodukterna, främst för grönsaker, mjölk, ost och ägg.
  • Lägre el- och drivmedelspriser bidrog till att inflationstakten sjönk i juli.
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 6,1 procent i juni till 6,6 procent i juli.

Lägre energipriser

KPIF minskade med 0,2 procent från juni till juli. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,3 procent.

Månadsförändringen påverkades av lägre elpriser. Nedgången i månadsförändringen motverkades av högre priser för livsmedel där främst mjölk, ost och ägg samt grönsaker bidrog.

Drivmedelspriserna minskade under juli samtidigt som det blev dyrare med inköp av bilar. Priset för utrikes flygresor och paketresor för charter stod för en större ökning under juli vilket är säsongsnormalt under sommaren.

Priset för tandläkarvård minskade under juli samt priset för inventarier och hushållsvaror där möbler ingår. Det var även lägre priser för kläder under juli då det är vanligt med sommarreor.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i juli 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 3,2 0,5
Mjölk, ost och ägg (01.1.4) 5,8 0,1
Grönsaker (01.1.7) 4,3 0,1
Kläder (03.1) ‑1,9 ‑0,1
El (04.5.1) ‑8,3 ‑0,4
Inventarier och hushållsvaror (05) ‑1,2 ‑0,1
Tandläkararvode (06.2 9106) ‑17,3 ‑0,2
Bilar (07.1.1) 1,1 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑5,6 ‑0,2
Utrikes flygresor (07.3 6311) 39,4 0,1
Paketresor (09.6) 24,8 0,1

Månadsförändringen i juli de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i juli 2022
Konsumentprisindex (KPI), juli 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

I juli 2022 ökade priserna på livsmedel vilket är en säsongsnormal ökning. Mejeriprodukter och grönsaker brukar oftast ha en prisökning i juli men har ökat mer än vanligt denna gång. Det var även en säsongsnormal prisökning för utrikes flygresor och paketresor.

Priset på el har både ökat och minskat i juli de tre senaste åren. I juli i år noterades en sänkning av priserna. Även drivmedelspriserna sjönk i juli i år, vilket skiljer sig från de senaste tre åren då priserna på drivmedel har ökat i juli.

I övrigt minskade priset för tandläkarvård samt kläder vilket är säsongsnormalt för juli.

Inflationstakten sjönk i juli

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 8,0 procent i juli 2022. Detta är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent.

Inflationstakten påverkades av prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker. Störst påverkan hade ökade boendekostnader där elkostnaden stod för en stor del. Priserna ökade också för transport, där högre drivmedelspriser var den främst bidragande faktorn tillsammans med högre priser på bilar.

Även prishöjningar för kläder- och skor, hotell- och restaurangbesök, rekreation- och kultur samt diverse varor och tjänster har påverkat inflationen senaste 12 månaderna.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 6,6 procent i juli, vilket är en ökning jämfört med juni då den var 6,1 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 13,5 1,9
Kläder och skor (03) 5,2 0,2
Boende (04) 7,1 1,7
El (04.5.1) 22,0 0,7
Inventarier och hushållsvaror (05) 11,1 0,8
Transport (07) 12,4 1,8
Bilar (07.1.1) 9,4 0,5
Drivmedel (07.2.2) 41,3 1,1
Rekreation och kultur (09) 3,8 0,5
Restauranger och logi (11) 8,9 0,5
Diverse varor och tjänster (12) 5,6 0,4

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), juli 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-09-14 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se

Martina Sundström

Telefon
010-479 42 51
E-post
martina.sundstrom@scb.se