Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juni 2017:

Inflationstakten enligt KPI 1,7 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-07-13 9.30

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i juni, vilket är en oförändrad inflationstakt från maj. KPI steg med 0,1 procent från maj till juni 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i juni (1,9 procent i maj). Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor, vilket innebär en ökning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2017.

För vidare information om prisbasbeloppet se separat statistiknyhet:

Prisbasbeloppet för år 2018

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,1 procent från maj 2017 till juni 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (22,2 procent) med 0,3 procentenheter, högre priser på utrikes flygresor (24,7 procent) med 0,2 procentenheter och prishöjningar inom banktjänster (9,6 procent) med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,3 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,3 procentenheter. Lägre priser på drivmedel (-2,3 procent) samt el- och bränslepriser (-1,7 procent) påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i juni 2017 vilket är oförändrad inflationstakt från maj 2017.

Högre boendekostnader (1,7 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser inom restaurang och logi (3,7 procent), diverse varor och tjänster (3,3 procent), livsmedel (2,1 procent) samt transport (1,7 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Högre priser på paketresor (16,3 procent) bidrog med 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på teleutrustning (-11,8 procent) som påverkade inflationstakten nedåt med 0,1 procentenhet.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för juni 2017 var 321,97 (1980=100).

 VägningstalBidrag i
procentenheter till
konsumentprisernas
förändring sedan
Förändring
i procent
sedan
 2017maj
2017
juni
2016
maj
2017
juni
2016
Livsmedel och alkoholfria drycker
141,0 0,0 0,3 ‑0,1 2,3
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,1 1,9
Kläder och skor
54,0 ‑0,3 0,0 ‑5,0 0,5
Boende
226,0 ‑0,1 0,4 ‑0,3 1,7
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0 0,0 0,1 ‑0,3
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,1 0,8
Transport
139,0 0,1 0,3 0,9 1,7
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 ‑0,3 ‑5,1
Rekreation och kultur
122,0 0,3 0,3 2,1 2,4
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,3 3,7
Restauranger och logi
70,0 0,0 0,3 ‑0,3 3,7
Diverse varor och tjänster
73,0 0,1 0,3 0,9 3,3
KPI totalt
1 000,0 0,1 1,7 0,1 1,7

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i juni 2017 vilket är oförändrat från maj 2017. Från maj till juni 2017 steg KPIF med 0,1 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,1 procent. KPIF för juni var 210,37 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,9 procent i juni, vilket är en uppgång från 1,6 procent i maj. Från maj till juni 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,2 procent. Under motsvarande period 2016 sjönk KPIF exklusive energi med 0,1 procent. KPIF exklusive energi för juni var 199,70 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,8 procent i juni 2017 vilket är oförändrat från maj 2017. Från maj till juni 2017 steg HIKP med 0,1 procent. Under motsvarande period 2016 steg HIKP med 0,1 procent.

HIKP för juni 2017 var 103,00 (2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP var 1,6 procent i EU-länderna och 1,4 procent i EMU-länderna i maj, vilket är den senaste publicerade månaden. Inflationstakten i EMU-länderna väntas sjunka till 1,3 procent i juni enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), juni 2017

Nästa publiceringstillfälle

2017-08-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Edith Brodda Jansen

Telefon
010-479 45 52
E-post
edith.brodda-jansen@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se