Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juni 2019

Inflationstakten enligt KPIF 1,7 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-07-11 9.31

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i juni 2019 (2,1 procent i maj). KPIF sjönk med 0,1 procent från maj till juni. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,8 procent i juni. Det är en sänkning sedan maj då inflationstakten var 2,2 procent.

Prisbasbeloppet för år 2020 har beräknats till 47 300 kronor. Det innebär en ökning med 800 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2019. För vidare information se separat statistiknyhet:

Prisbasbeloppet för år 2020

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,1 procent från maj till juni 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på kläder (-5,6 procent) och el (-4,6 procent) med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Prisnedgångar för potatis i lösvikt (-41,9 procent) och drivmedel (-5,1 procent) påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av högre priser på paketresor (25,0 procent) och utrikes flygresor (16,2 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,3 respektive 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,8 procent i juni 2019. Det är en sänkning sedan maj då inflationstakten var 2,2 procent.

Gruppen boende (2,4 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,6 procentenhet, varav högre räntekostnader för egnahem (8,2 procent) och avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (1,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Prishöjningar inom gruppen transport (2,8 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav prishöjningar inom drift av fordon (3,3 procent) stod för 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (3,0 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav prishöjningar på grönsaker (9,8 procent) påverkade med 0,2 procentenheter. Högre priser för restaurangbesök (3,0 procent) bidrog med 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner (-20,3 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i juni.

KPI för juni 2019 var 334,47 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i juni 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
  2019M06 2019M06 2019M06
KPI (1980=100)
334,47 ‑0,1 1,8
KPIF (1987=100)
218,66 ‑0,1 1,7
KPIF-XE (1987=100)
206,20 0,3 1,9
KPIF-KS (1987=100)
210,67 ‑0,1 1,6
HIKP (2015=100)
106,94 ‑0,2 1,6

Konsumentprisindex (KPI), juni 2019

Information angående rutavdrag

Den första 1 juli 2019 höjs det så kallade taket för rutavdraget för personer som inte fyllt 65 år. För information om hantering i KPI, se:

Hantering i KPI av ändrat rutavdrag (pdf)

 

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se