Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juni 2021

Inflationstakten 1,6 procent i juni 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-07-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,6 procent i juni 2021. Det är en nedgång från maj då inflationstakten var 2,1 procent. Månadsförändringen från maj till juni var 0,1 procent.

Prisbasbeloppet för år 2022 har beräknats till 48 300 kronor. Det innebär en ökning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2021. För vidare information se separat statistiknyhet:

Prisbasbeloppet för år 2022

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 341,32 0,1 1,3
KPIF (1987=100) 223,69 0,1 1,6
KPIF-XE (1987=100) 210,78 0,0 0,9

  • Högre priser på el och biluthyrning
  • Säsongsnormala prisnedgångar på kläder från maj till juni men högre priser jämfört med juni föregående år
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi föll från 1,2 procent i maj till 0,9 procent i juni
  • 0,26 procent av korgen imputerades eftersom det inte har varit möjligt att konsumera vissa tjänster

Högre priser på el, transport och paketresor

KPIF steg med 0,1 procent från maj till juni. Under motsvarande period 2020 steg priserna med 0,6 procent.

Månadsförändringen påverkades av högre priser på transport, där framförallt biluthyrning och drift av fordon ökade i pris från maj till juni. Prisökningar på el och paketresor bidrog även till uppgången. Eftersom vikten för paketresor minskat 2021 jämfört med 2020 blev bidraget till den totala månadsförändringen mindre trots den stora prisökningen. Uppgången motverkades av prisnedgångar på kläder samt livsmedel och alkoholfria drycker.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i juni 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) ‑0,4 ‑0,1
Kläder (03.1) ‑3,6 ‑0,1
El (04.5.1) 1,8 0,1
Transport (07) 1,1 0,1
Drift av fordon (07.2) 1,5 0,1
Biluthyrning (07.2.4) 11,3 0,1
Paketresor (09.6) 35,1 0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i juni 2021

Diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna på el och transport ökade i juni. Ökningen var dock något mindre jämfört med motsvarande period föregående år. För paketresor var månadsförändringen högre från maj till juni 2021 jämfört med samma period de två senaste åren. Paketresor behandlades däremot annorlunda i juni 2020 eftersom charterpriserna imputerades i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI. Detta till skillnad från juni 2021 då inga imputeringar gjordes för produktgruppen.

Klädpriserna minskade i juni vilket är säsongsnormalt. Ett liknande mönster syns under motsvarande period de två senaste åren, även om 2020 års nedgång var något mindre än nedgången i juni 2021. Vidare minskade priserna på livsmedel och alkoholfria drycker från maj till juni. Till följd av att livsmedel och alkoholfria drycker utgör en relativt stor andel av korgen, bidrog ändå den knappa nedgången till den totala månadsförändringen.

Bidrag till inflationstakten i juni

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,6 procent i juni 2021. Detta är en nedgång från maj då inflationstakten var 2,1 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där prisuppgångar på el och avgifter för hyres- och bostadsrätter var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Priserna ökade också för transport, och då framförallt på drivmedel, samt för kläder och skor. Trots att priserna på kläder sjönk från maj till juni 2021 låg klädpriserna högre i juni detta år jämfört med motsvarande period 2020. Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom grupperna; audiovisuell och fotografisk utrustning, teleutrustning samt paketresor.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 0,9 procent i juni, vilket är en nedgång från maj då den var 1,2 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Kläder och skor (03) 3,7 0,1
Boende (04) 3,7 0,9
El (04.5.1) 11,0 0,4
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,3 0,1
Transport (07) 5,0 0,6
Drivmedel (07.2.2) 15,6 0,3
Teleutrustning (08.2) ‑13,7 ‑0,2
Rekreation och kultur (09) ‑1,8 ‑0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑11,9 ‑0,3
Paketresor (09.6) ‑24,7 ‑0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), juni 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under juni månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. I juni imputerades 0,26 procent av korgen, vilket är en lägre andel jämfört med maj. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-13 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se