Till innehåll på sidan

Inflationstakten enligt KPI 1,7 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-06-13 9.30

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i maj (1,9 procent i april). KPI steg med 0,1 procent från april till maj 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i maj (2,0 procent i april).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,1 procent från april 2017 till maj 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på logi (12,5 procent) och paketresor (8,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,4 procent), drivmedel (-2,2 procent) samt inventarier och hushållsvaror (-0,9 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Flertalet mindre prisuppgångar på olika varor och tjänster bidrog sammantaget till att KPI steg med 0,1 procent från april 2017 till maj 2017.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i maj 2017. Det är en nedgång från april då den var 1,9 procent.

Högre boendekostnader (2,6 procent) bidrog med 0,6 procentenheter, varav högre elpriser (6,2 procent) och högre kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem (3,1 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prisökningar för restaurangbesök och logi (4,6 procent) och transport (2,4 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Prisökningar på diverse varor och tjänster (2,9 procent), livsmedel och alkoholfria drycker (1,5 procent) samt rekreation och kultur (1,5 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera i maj.

Sänkta priser på teleutrustning (-14,7 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i maj.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för maj 2017 var 321,74 (1980=100).

 VägningstalBidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedanFörändring i procent sedan
 2017apr-17maj-16apr-17maj-16
Livsmedel och alkoholfria drycker
141,0 0,0 0,2 0,1 1,5
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,1 1,9
Kläder och skor
54,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Boende
226,0 0,0 0,6 0,1 2,6
Inventarier och hushållsvaror
58,0 ‑0,1 0,0 ‑0,9 ‑0,6
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,4
Transport
139,0 ‑0,2 0,3 ‑1,7 2,4
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 0,4 ‑6,2
Rekreation och kultur
122,0 0,1 0,2 1,0 1,5
Utbildning
5,0 0,0 0,0 ‑0,3 3,6
Restauranger och logi
70,0 0,1 0,3 1,8 4,6
Diverse varor och tjänster
73,0 0,0 0,2 0,3 2,9
KPI totalt
1 000,0 0,1 1,7 0,1 1,7

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) sjönk till 1,9 procent i maj från 2,0 procent i april. Från april till maj 2017 steg KPIF med 0,1 procent, under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,2 procent. KPIF för maj var 210,18 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,6 procent i maj, vilket är oförändrat från april. Från april till maj 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,2 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF exklusive energi med 0,2 procent. KPIF exklusive energi för maj var 199,21 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige sjönk till 1,8 procent i maj från 2,0 procent i april. HIKP var oförändrat från april till maj 2017. Under motsvarande period 2016 steg HIKP med 0,2 procent.

HIKP för maj 2017 var 102,89 (2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP var 2,0 procent i EU-länderna och 1,9 procent i EMU-länderna i april, vilket är den senaste publicerade månaden. Inflationstakten i EMU-länderna väntas sjunka till 1,4 procent i maj enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), maj 2017

Nästa publiceringstillfälle

2017-07-13 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Edith Brodda Jansen

Telefon
010-479 45 52
E-post
edith.brodda-jansen@scb.se