Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), maj 2018:

Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-06-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2018 (1,9 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i maj (1,7 procent i april).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från april till maj 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,7 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på el (-1,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i maj.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i maj 2018. Det är en uppgång från april då den var 1,7 procent.

Högre boendekostnader (2,9 procent) bidrog med 0,7 procentenheter till inflationstakten i maj, därav bidrog högre elpriser (8,1 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på livsmedel (3,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Prisökningar på drivmedel (13,0 procent) och inom restaurang (3,1 procent) bidrog med ytterligare 0,3 respektive 0,2 procentenheter uppåt.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

KPI för maj 2018 var 327,86 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i maj 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2018M052018M052018M05
KPI (1980=100)
327,86 0,2 1,9
KPIF (1987=100)
214,52 0,3 2,1
KPIF-XE (1987=100)
202,17 0,2 1,5
KPIF-KS (1987=100)
206,83 0,3 1,9
HIKP (2015=100)
104,95 0,3 2,0

Konsumentprisindex (KPI), maj 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-07-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se