Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), maj 2019

Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-06-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2019 (2,0 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,2 procent i maj, vilket är en ökning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,3 procent från april till maj 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (2,0 procent), drivmedel (2,0 procent) och logi (12,9 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,4 procent) och el (-1,3 procent), vilka påverkade KPI nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenhet i maj.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,2 procent i maj 2019. Det är en höjning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent.

Gruppen boende (4,1 procent) påverkade uppåt med 1,0 procentenhet, varav el (8,2 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Högre räntekostnader, egnahem (8,1 procent) såväl som hyres- och bostadsrättslägenheter (1,6 procent) bidrog därtill med ytterligare 0,2 procentenheter.

Prishöjningar inom gruppen transport (3,6 procent) bidrog med 0,5 procentenheter, varav prishöjningar inom drift av fordon (4,5 procent) stod för 0,3 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (1,9 procent) och på restaurangbesök (2,8 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner (-17,0 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i maj.

KPI för maj 2019 var 334,95 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i maj 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2019M052019M052019M05
KPI (1980=100)
334,95 0,3 2,2
KPIF (1987=100)
218,94 0,3 2,1
KPIF-XE (1987=100)
205,61 0,3 1,7
KPIF-KS (1987=100)
210,97 0,3 2,0
HIKP (2015=100)
107,12 0,3 2,1

Konsumentprisindex (KPI), maj 2019

 

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-07-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se