Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), maj 2021

Inflationstakten 2,1 procent i maj 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-10 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,1 procent i maj 2021. Det är en nedgång från april då inflationstakten var 2,5 procent. Månadsförändringen från april till maj var 0,2 procent.

– Inflationsutfallet i maj blev något lägre jämfört med april, vilket till viss del beror på att en del prisuppgångar från april till maj förra året nu försvinner från årstakten. Vi ser också en del prisnedgångar från april till maj i år och då särskilt för flygcharter, säger Beatrice Ljung, statistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 341,04 0,2 1,8
KPIF (1987=100) 223,46 0,2 2,1
KPIF-XE (1987=100) 210,72 0,1 1,2

  • Lägre priser på grönsaker och flygcharter jämfört med april
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi föll från 1,7 procent i april till 1,2 procent i maj
  • 0,8 procent av korgen imputerades eftersom det inte har varit möjligt att konsumera vissa tjänster

Högre priser på el, drift av fordon och kläder

KPIF steg med 0,2 procent från april till maj. Under motsvarande period 2020 steg priserna med 0,6 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av högre elpriser där spotpriserna ökade inom samtliga områden. Det var även prisuppgångar inom grupperna drift av fordon och kläder. Detta motverkades främst av prisnedgångar på grönsaker och flygcharter.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i maj 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
Grönsaker (01.1.7) ‑3,9 ‑0,1
Kläder (03.1) 2,0 0,1
El (04.5.1) 3,2 0,1
Drift av fordon (07.2) 1,0 0,1
Paketresor (09.6) ‑28,4 ‑0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i maj 2021

Diagram: Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i maj.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna ökade på kläder och drift av fordon i maj, likt de gjort under samma period de två senaste åren. För flygcharter däremot noterades en kraftig prisnedgång denna period, till skillnad från samma period 2019 och 2020 då priserna gick upp. Förändringen i maj 2020 var samtidigt speciell eftersom inga charterresor fanns att tillgå på marknaden. Charterpriserna imputerades därför i sin helhet utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI i maj 2020. Under maj 2021 baserades prisutvecklingen uteslutande på resor som avgått.

Vidare sjönk priserna på grönsaker i maj detta år, delvis orsakat av lägre priser på tomater och paprika som ökat tidigare under året. Även om priserna på grönsaker totalt sett gick ned, motverkades detta till viss del av prisuppgångar på vitkål och morötter. Grönsakspriserna föll även i maj föregående år, men ökade under samma period 2019.

Bidrag till inflationstakten i maj

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i maj 2021. Detta är en nedgång från april då inflationstakten var 2,5 procent.

Inflationstakten påverkades främst av höjda boendekostnader, där bidraget från elpriser stod för det största bidraget. Priserna ökade också för transport och då framförallt för drivmedel. Det var dessutom prishöjningar på kläder. Gemensamt för el, drivmedel och kläder är att priserna fortsatt låg högre i maj denna period jämfört med maj föregående år, vilket bidrog till inflationstakten.

Prisuppgångarna motverkades till viss del av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning, där det främst var prisnedgångar för TV och datorer.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,2 procent i maj, vilket är en nedgång från april då den var 1,7 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Kläder (03.1) 6,4 0,2
Boende (04) 4,0 1,0
El (04.5.1) 14,6 0,5
Transport (07) 7,0 0,9
Drivmedel (07.2.2) 20,2 0,4
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑11,1 ‑0,3

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), maj 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under maj månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. I maj imputerades 0,80 procent av korgen, vilket är oförändrat från april. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-07-14 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se