Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), mars 2018:

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-04-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i mars 2018 (1,7 procent i februari). KPIF steg med 0,3 procent från februari till mars. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i mars (1,6 procent i februari).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,3 procent från februari till mars 2018. Under motsvarande period 2017 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (2,3 procent), el (2,6 procent), transporter (0,5 procent) samt tv-, film- och musiktjänster (13,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på böcker (-35,1 procent) under den årliga bokrean, som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i mars.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i mars 2018. Det är en uppgång från februari då den var 1,6 procent.

Högre boendekostnader (3,7 procent) bidrog med 0,9 procentenheter till inflationstakten i mars, därav bidrog högre elpriser (12,0 procent) och kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem (2,5 procent) med 0,5 respektive 0,2 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (2,2 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Prisökningar på diverse varor och tjänster (2,7 procent), restauranger (3,4 procent) och transporter (1,7 procent) påverkade inflationen uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

KPI för mars 2018 var 325,76 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i mars 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2018M032018M032018M03
KPI (1980=100)
325,76 0,3 1,9
KPIF (1987=100)
213,08 0,3 2,0
KPIF-XE (1987=100)
200,73 0,2 1,5
KPIF-KS (1987=100)
205,51 0,3 1,9
HIKP (2015=100)
104,25 0,3 2,0

Konsumentprisindex (KPI), mars 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-09 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se