Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), mars 2019

Inflationstakten enligt KPIF 1,8 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-04-11 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,8 procent i mars 2019 (1,9 procent i februari 2019). KPIF steg med 0,2 procent från februari till mars. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,9 procent i mars, vilket är oförändrat från februari.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från februari till mars 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,3 procent.

Till månadsförändringen bidrog framförallt högre priser på livsmedel (0,6 procent), kläder (1,5 procent) och drivmedel (2,7 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgångarna motverkades av lägre priser på el (-2,4 procent), böcker (-15,7 procent) och paketresor (-6,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera i mars. Den årliga bokrean påverkade KPI ovanligt lite 2019. Det var den svagaste prisnedgången på böcker noterad i mars sedan 2014.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i mars 2019, vilket är oförändrat sedan februari.

Högre boendekostnader (3,3 procent) bidrog med 0,8 procentenheter till inflationstakten i mars, varav 0,3 procentenheter berodde på högre priser för nyttjande av egnahem (4,0 procent) och 0,2 procentenheter berodde på högre priser på el (6,0 procent). Prishöjningar på livsmedel (3,4 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre grönsakspriser (10,3 procent). Högre priser på drivmedel (7,2 procent), restauranger (2,6 procent) och diverse varor och tjänster (2,9 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera till inflationstakten enligt KPI.

Lägre priser på mobiltelefoner (-17,2 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i mars.

KPI för mars 2019 var 331,79 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i mars 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
 2019M032019M032019M03
KPI (1980=100)
331,79 0,2 1,9
KPIF (1987=100)
216,96 0,2 1,8
KPIF-XE (1987=100)
203,72 0,3 1,5
KPIF-KS (1987=100)
209,01 0,2 1,7
HIKP (2015=100)
106,10 0,2 1,8

Konsumentprisindex (KPI), mars 2019

Information angående paketresor

I januari 2019 implementerades en ny prisinsamlingsmetod för mätning av paketresor. Den nya datakällan möjliggör ett större urval samt ett mer detaljerat underlag för viktning. SCB har beräknat en indexserie för paketresor som anger vad prisutvecklingen skulle blivit under 2018 utifrån den nya datakällan.

Indexjämförelse av ny och gammal datakälla (xlsx)

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-05-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se