Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), mars 2020

Inflationstakten enligt KPIF var 0,6 procent i mars 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-04-15 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,6 procent i mars 2020. Det är lägre inflationstakt jämfört med februari då inflationstakten var 1,0 procent. Månadsförändringen från februari till mars var -0,2 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 333,91 ‑0,2 0,6
KPIF (1987=100) 218,28 ‑0,2 0,6
KPIF-XE (1987=100) 206,83 0,2 1,5
  • Lägre priser för el och drivmedel påverkar tillsammans inflationstakten med -0,8 procentenheter
  • Visst bortfall av priser i slutet av månaden på grund av Corona-pandemin, prisutvecklingen för vissa grupper avser de första veckorna av månaden

Drivmedel och kläder påverkade KPIF i mars  

KPIF sjönk med 0,2 procent från februari till mars. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,2 procent.

Det var framförallt lägre priser för drivmedel som påverkade KPIF i mars. Lägre priser på el, inventarier och hushållsvaror, paketresor samt rekreationsvaror som böcker och sportartiklar påverkade också KPIF.

Högre priser för livsmedel, kläder och utrikes flygresor motverkade prisnedgångarna.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i mars 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadseffekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkade månadsförändringen främst
Benämning (Coicop) Månads- förändring, procent Månads- effekt på KPIF, procentenheter
Livsmedel (01.1) 1,2 0,1
Kläder (03.1) 4,5 0,2
El (04.5.1) ‑2,7 ‑0,1
Inventarier och hushållsvaror (05) ‑1,0 ‑0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑9,0 ‑0,2
Transporttjänster (07.3) 2,9 0,1
Övriga fritidsvaror (09.3) ‑2,8 ‑0,1
Tidningar, böcker och skrivmaterial (09.5) ‑5,1 ‑0,05
Paketresor (09.6) ‑8,3 ‑0,1

Månadseffekt på KPIF i mars 2018, 2019 och 2020 för de varor och tjänster som skiljer sig mest åt i månadsförändringen mellan 2020 och 2019

Diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som skiljer sig mest från samma månad föregående år. Drivmedelspriserna sjönk i år medan de vid samma period förra året höjdes. Klädpriserna steg mer än vanligt i mars 2020, priserna inom rekreation och kultur sjönk mer än vanligt mellan februari och mars i år.

Bidrag till inflationstakten i mars

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,6 procent i mars 2020, en nedgång från februari då inflationstakten var 1,0 procent.

Främst påverkades inflationstakten i mars 2020 av högre priser för livsmedel, utrikes flygresor och restauranger. Prissänkningar för el, drivmedel och teleutrustning motverkade uppgången.

Årseffekter för de varor och tjänster som påverkade inflationstakten främst i mars
Benämning (Coicop) Årsförändring, procent Årseffekt, procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,5 0,3
El (04.5.1) ‑13,3 ‑0,6
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,5 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 2,9 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑8,3 ‑0,2
Transporttjänster (07.3) 7,9 0,2
Teleutrustning (08.2) ‑15,7 ‑0,2
Restauranger (11.1) 2,8 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), mars 2020

Information angående Corona-pandemin

Kvaliteten på prisunderlaget för mars månads KPI bedöms inte vara påverkad av utbrottet av covid-19 i så stor uträckning. Majoriteten av priserna är insamlade innan tillgängligheten för vissa varor och tjänster minskade. För flygcharter och flygresor har inställda flyg exkluderats från beräkningarna, prisutvecklingen för dessa index avser därav de första veckorna i mars. För mer information angående eventuella framtida mätproblem, se länk nedan.

Svårare att beräkna inflation under coronapandemin

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-13 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se