Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), mars 2021

Inflationstakten 1,9 procent i mars 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,9 procent i mars 2021. Det är en uppgång från februari då inflationstakten var 1,5 procent. Månadsförändringen från februari till mars var 0,2 procent.

– Uppgången i inflationstakten i mars förklaras till största del av prisuppgångar på drivmedel men också av prishöjningar på grönsaker som exempelvis paprika och tomater. Priserna på drivmedel var förhållandevis låga under samma månad i fjol men har nu återhämtat sig, säger Beatrice Ljung, nationalekonom på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 339,54 0,2 1,7
KPIF (1987=100) 222,38 0,2 1,9
KPIF-XE (1987=100) 209,67 0,3 1,4

  • Högre drivmedelspriser förklarade en stor del av inflationsuppgången i KPIF
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi ökade från 1,2 procent i februari till 1,4 procent i mars
  • Prisuppgångar på grönsaker i mars
  • 0,8 procent av korgen imputerades eftersom det inte har varit möjligt att konsumera vissa tjänster

Högre priser på drivmedel motverkades av lägre elpriser och bokrea

KPIF steg med 0,2 procent från februari till mars. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 0,2 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av högre priser på transport, där prisuppgångar på drivmedel var särskilt drivande. Priserna ökade även för kläder och grönsaker. På nedåtsidan fanns istället el, där spotpriserna föll inom samtliga elområden. Det var även prisnedgångar inom rekreation och kultur, främst på grund av bokrea och fallande priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning. Vidare sjönk priserna efter en del kampanjer på glasögon inom gruppen läkemedel, glasögon etc.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i mars 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
Grönsaker (01.1.7) 3,1 0,1
Kläder (03.1) 4,8 0,2
El (04.5.1) ‑4,5 ‑0,2
Läkemedel, Glasögon etc. (06.1) ‑2,9 ‑0,1
Transport (07) 1,3 0,2
Drivmedel (07.2.2.) 3,9 0,1
Rekreation och kultur (09) ‑0,5 ‑0,1
Audiovisuell- och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑2,7 ‑0,1
Böcker (09.5) ‑15,5 ‑0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i mars

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i mars

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna på drivmedel gick upp i mars 2021 till skillnad från samma period 2020, då drivmedelspriserna föll avsevärt på grund av fallande råoljepriser. För kläder skedde en säsongsmässig uppgång av priserna, som i stort sett var i linje med 2020 års uppgång men något högre än 2019. Priserna på grönsaker ökade i mars detta år liksom 2019, men sjönk under samma period 2020. Salladskål, paprika, purjolök och tomater är exempel på produktgrupper som steg kraftigt i pris och som bidrog till uppgången denna period.

Elpriserna gick ned i mars vilket de också gjorde under samma period de två senaste åren. Även rekreation och kultur uppvisade prisnedgångar i mars under de senaste åren. För gruppen läkemedel och glasögon däremot var nedgången denna period avvikande jämfört med mars 2020 då priserna istället gick upp.

Bidrag till inflationstakten i mars

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i mars 2021. Detta är en uppgång från februari då inflationstakten var 1,5 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader där prisuppgångar på el var särskilt drivande till uppgången. Trots fallande priser från februari till mars var elpriserna i mars 2021 högre jämfört med samma period föregående år. Priserna ökade också för transport, och då framförallt för drivmedel, kläder och skor samt övriga fritidsvaror. Prisuppgångarna motverkades främst av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,4 procent i mars, vilket är en ökning jämfört med februari då den var 1,2 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Kläder och skor (03) 4,4 0,2
Boende (04) 3,5 0,8
El (04.5.1) 10,1 0,3
Transport (07) 4,9 0,6
Drivmedel (07.2.2) 10,3 0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑9,5 ‑0,3
Övriga fritidsvaror (09.3) 6,4 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), mars 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under mars månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. 0,82 procent av korgen imputerades i mars. För närmare information se dokumentet ”Särskilda imputeringar under coronapandemin”.

Särskilda imputeringar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-12 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se