Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), mars 2022

Inflationstakten 6,1 procent i mars 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-04-14 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 6,1 procent i mars 2022. Det är en uppgång från februari då inflationstakten var 4,5 procent. Månadsförändringen från februari till mars var 1,7 procent.

– Inflationstakten steg kraftigt till följd av en allmän, bred prisuppgång. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade, men framför allt var det stigande el- och drivmedelspriser som påverkade, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 359,80 1,8 6,0
KPIF (1987=100) 235,98 1,7 6,1
KPIF-XE (1987=100) 218,21 1,0 4,1

  • Högsta inflationstakten enligt KPIF sedan december 1991
  • Kraftiga prisuppgångar på el och drivmedel
  • Flertalet prisökningar inom livsmedel, där mejeriprodukterna påverkade mest
  • Restaurangbesök, möbler och inköp av fordon bidrog också till den höga inflationstakten
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 3,4 procent i februari till 4,1 procent i mars

Kraftigt stigande energipriser

KPIF steg med 1,7 procent från februari till mars. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,2 procent.

Månadsförändringen i mars påverkades framför allt av högre priser på el och drivmedel, vilka tillsammans bidrog med 0,8 procentenheter till månadsförändringen.

Det var en allmän och vidsträckt spridning på prisökningarna på olika varor och tjänster under mars. Priserna på livsmedel ökade, där det framför allt var priserna på mejeriprodukter som påverkade.

Priser för restaurangbesök, inventarier och hushållsvaror steg. Likaså gick priserna på diverse varor och tjänster upp. Det var även säsongsnormala trender för mars med stigande priser på kläder och skor medan priserna på böcker sjönk.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i mars 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,4 0,3
Kläder och skor (03) 3,1 0,1
El (04.5.1) 12,2 0,5
Invetarier och hushållsvaror (05) 1,6 0,1
Drivmedel (07.2.2) 12,5 0,4
Böcker (09.5.1) ‑15,8 ‑0,1
Restauranger (11.1) 1,5 0,1
Diverse varor och tjänster (12) 0,7 0,1

Månadsförändringen i mars de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i mars 2022

PR0101_2022M03_press4-sv.png

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

I mars 2022 var prisökningen på drivmedel betydligt större än motsvarande period förra året. För två år sedan så sjönk priserna.

Elpriserna ökade i mars 2022, till skillnad ifrån samma tidpunkt de senaste två åren då elpriserna sjönk.

Priserna på inventarier och hushållsvaror gick upp något mer i mars i år, än under mars förra året. I motsats till mars 2020 då priserna sjönk.

Kläder och skor hade en något lägre prisökning i mars i år än under motsvarande period de två senaste åren. Livsmedelspriserna hade en större ökning i år än de hade förra året och året dessförinnan.

På grund av bokrean som brukar infalla i slutet på februari och pågå en bit in mars så sjönk priserna på böcker, vilket är säsongsnormalt.

Bidrag till inflationstakten i mars

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 6,1 procent i mars 2022. Detta är en uppgång från februari då inflationstakten var 4,5 procent.

Inflationstakten påverkades framför allt av högre el- och drivmedelspriser som bidrog med 2,2 procentenheter. Ytterligare bidragande faktorer var högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker.

Kostnader för hyres- och bostadsrättslägenhet och boende i egna hem, där bland annat priser för reparationer ingår, gick upp. Restaurangbesök och logi blev dyrare, liksom rekreation och kultur. Även priserna på bilar och diverse varor och tjänster steg.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 4,1 procent i mars, vilket är en ökning jämfört med februari då den var 3,4 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 5,8 0,8
Mjölk, ost och ägg (01.1.4) 6,8 0,1
El (04.5.1) 34,0 1,1
Hyres- och bostadsrätter (04.S) 1,8 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 7,2 0,4
Inventarier och hushållsvaror (05) 8,1 0,6
Bilar (07.1.1) 5,6 0,3
Drivmedel (07.2.2) 46,8 1,1
Rekreation och kultur (09) 2,9 0,4
Restauranger och logi (11) 6,0 0,4
Diverse varor och tjänster (12) 3,0 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), mars 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-12 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se