Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), november 2017:

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-12-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i november (1,8 procent i oktober). KPIF steg med 0,2 procent från oktober till november 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i november (1,7 procent i oktober).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från oktober 2017 till november 2017. Under motsvarande period 2016 var KPI oförändrat.

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på drivmedel (4,5 procent), el (2,3 procent) och kläder (1,8 procent) med vardera 0,1 procentenhet.

Lägre priser på utrikes flygresor (-12,4 procent) och flygcharter (-11,5 procent) påverkade samtidigt KPI nedåt med 0,1 respektive 0,2 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i november 2017, vilket är en upgång från oktober då den var 1,7 procent.

Högre boendekostnader (2,3 procent) bidrog med 0,5 procentenheter. Prisökningar på transporter (3,0 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,3 procentenheter berodde på högre priser för drivmedel (9,3 procent). Prisökningar på livsmedel (2,8 procent) bidrog med 0,3 procentheter, varav 0,1 procentenhet berodde på högre priser på mjölk, ost och ägg (6,6 procent). Högre priser på diverse varor och tjänster (3,8 procent) bidrog också med 0,3 procentenheter medan prisökningar på restaurangbesök (3,4 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter.

Prisökningarna under det senaste året motverkades främst av prissänkningar på teleutrustning (-12,1 procent), som påverkade nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för november 2017 var 324,04 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. Den årliga förändringen i KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet sedan september 2017.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser). HIKP beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i november 2017 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2017M112017M112017M11
KPI (1980=100)
324,04 0,2 1,9
KPIF (1987=100)
211,90 0,2 2,0
KPIF-XE (1987=100)
200,23 0,0 1,8
KPIF-KS (1987=100)
204,50 0,2 1,8
HIKP (2015=100)
103,63 0,2 1,9

Konsumentprisindex (KPI), november 2017

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-01-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Karin Andersson

Telefon
010-479 40 13
E-post
karin.e.andersson@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se