Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), november 2018

Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-12-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i november 2018 (2,4 procent i oktober). KPIF sjönk med 0,1 procent från oktober till november. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0 procent i november (2,3 procent i oktober).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,1 procent från oktober till november 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog framför allt lägre priser på drivmedel
(-4,4 procent), utrikes flygresor (-14,2 procent) och paketresor (-5,6 procent), som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av högre priser på el (2,9 procent) och kläder
(1,9 procent) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,0 procent i november 2018, vilket är en nedgång sedan oktober då den var 2,3 procent.

Högre boendekostnader (4,3 procent) bidrog med 1,0 procentenhet till inflationstakten i november. Därav bidrog högre priser på el (15,3 procent) med 0,7 procentenheter och högre priser för nyttjande av egnahem (2,4 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (2,4 procent) bidrog med ytterligare 0,3 procentenheter. Högre priser för drift av fordon (2,8 procent) och för restaurangbesök (2,9 procent) bidrog även till uppgången, med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkas av lägre priser på post och telekommunikationer
(-5,7 procent), som påverkar inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för november 2018 var 330,40 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I
KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i november 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
 2018M112018M112018M11
KPI (1980=100)
330,40 ‑0,1 2,0
KPIF (1987=100)
216,40 ‑0,1 2,1
KPIF-XE (1987=100)
203,06 ‑0,1 1,4
KPIF-KS (1987=100)
208,84 ‑0,1 2,1
HIKP (2015=100)
105,77 ‑0,1 2,1

Konsumentprisindex (KPI), november 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-01-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se