Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), november 2020

Inflationstakten 0,2 procent i november 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-12-10 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,2 procent i november 2020. Det är en nedgång från oktober då inflationstakten var 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter var oförändrad på 1,1 procent.

Kort information

  • Oförändrad månadsförändring i KPIF – relativt få prisförändringar överlag i november
  • Större andel imputerade priser i november, bland annat flygcharter imputerades delvis igen
  • Justerad beräkning av vägningstalen under nästa år
Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 337,00 0,0 0,2
KPIF (1987=100) 220,48 0,0 0,2
KPIF-XE (1987=100) 209,03 0,0 1,1

Elpriserna gick upp igen

KPIF var oförändrad från oktober till november. Under motsvarande period 2019 steg priserna med 0,1 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av högre boendekostnader, framförallt var det högre elpriser och en uppgång inom posten avskrivningar som bidrog. Efter att elpriserna sjönk förra månaden, gick priserna upp igen i november.

Detta motverkades främst av lägre priser inom grupperna drift av fordon och transporttjänster, framförallt handlade det om prisnedgångar för drivmededel och järnvägsresor.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i november 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
El och hushållsbränsle (04.5) 1,6 0,1
Egnahem: Nyttjande av bostaden (0,4x) 1,1 0,1
Drift av fordon( 07.2) ‑1,1 ‑0,1
Transporttjänster (07.3) ‑1,9 ‑0,1
Rekreation och kultur (09) ‑0,4 ‑0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i november

Diagram: Månadsförändringen i KPIF för oktober åren 2018-2020 för de varor och tjänster som bidrog mest till månadsförändringen i oktober 2020

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

De flesta prisförändringarna under november månad var så pass små att de inte enskilt bidrog till månadsförändringen av totala KPIF. Att elpriserna normalt går upp i november årligen beror delvis på en säsongsmässig omställning till vintertariff. I år motverkades det av ett något lägre rörligt elpris, vilket sammanlagt innebar en mindre uppgång än en vanlig novembermånad. Priser för transporttjänster sjönk i november, precis som de har gjort de två senaste åren. Prisnedgången för transporttjänster förklaras främst av lägre priser på järnvägsresor.

Låga el- och drivmedelspriser fortsätter att tynga inflationen

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,2 procent i november 2020. Detta är en nedgång från oktober då inflationstakten var 0,3 procent.

Inflationstakten påverkades främst av fortsatt låga el- och drivmedelspriser. Låga priser på energiprodukter har bidragit till en lägre inflationstakt under hela detta år. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,1 procent i november, samma som i oktober. Även lägre priser för teleutrustning bidrog till lägre inflationstakt.

Prisnedgångarna motverkades framförallt av högre boendekostnader såsom avgifter för hyres- och bostadsrätter, samt av högre kostnader för nyttjande av egnahem. Prishöjningar inom livsmedel och alkoholfria drycker, samt för diverse varor och tjänster bidrog ytterligare uppåt till inflationstakten.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,2 0,2
El (04.5.1) ‑12,5 ‑0,6
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 3,9 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑12,3 ‑0,3
Teleutrustning (08.2) ‑11,9 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,4 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), november 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under november månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. Andelen imputerade priser ökade från 1,0 procent i oktober till 1,8 procent av korgen i november. Bland annat har delar av prisutvecklingen för flygcharter imputerats. För närmare information se dokumentet:

Hantering av mätproblem relaterade till coronapandemin (pdf)

Justerad viktberäkning 2021

SCB uppdaterar årligen de vikter som ligger till grund för sammanvägningen av olika produktgrupper i KPI, KPIF och relaterade mått. Inför 2021 kommer uppdateringen innebära att skiften i hushållskonsumtionen som ägt rum under 2020 inkluderas. För närmare information, se sida:

Justerad viktberäkning inför 2021 för KPI och relaterade mått

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-01-15 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Eliasson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se