Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), november 2021

Inflationstakten 3,6 procent i november 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-12-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 3,6 procent i november 2021. Det är en uppgång från oktober då inflationstakten var 3,1 procent. Månadsförändringen från oktober till november var 0,5 procent.

– Ökade energipriser bidrog till den högsta inflationstakten sedan december 1993, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 348,03 0,5 3,3
KPIF (1987=100) 228,33 0,5 3,6
KPIF-XE (1987=100) 212,91 0,1 1,9

  • El- och drivmedelspriserna steg och var det främsta bidraget till inflationstakten
  • Högsta inflationstakten sedan december 1993
  • Priserna för kläder samt restaurang- och logitjänster ökade i november
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi ökade marginellt från 1,8 procent i oktober till 1,9 procent i november

Stark ökning av elpriserna

KPIF steg med 0,5 procent från oktober till november. Under motsvarande period föregående år var KPIF oförändrat.

Månadsförändringen i november 2021 berodde främst på ökade elpriser. Även ökade drivmedelspriser bidrog uppåt, där E85 hade en noterbar prisökning på drygt 18 procent.

Ytterligare prisökningar noterades för restaurang- och logitjänster, samtidigt som kläder hade en säsongsnormal prisökning.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i november 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Kläder (03.1) 1,9 0,1
El (04.5.1) 8,4 0,4
Drivmedel (07.2.2) 1,9 0,1
Restauranger och logi (11) 1,0 0,1

Månadsförändringen i november de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i november 2021

diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Kläder uppvisade en säsongsnormal prisökning i november 2021 vilket var i paritet med motsvarande månad 2019, men något större än 2020.

De två senaste åren har elpriserna ökat i november. Prisökningen i november 2021 var dock högre jämfört med tidigare år. Månadsförändringen för drivmedelspriserna har varierat med stigande och fallande priser i november de senaste tre åren. Sedan prisnedgången i november 2020 har drivmedelspriserna däremot stigit 12 månader i följd.

Liksom tidigare år har priserna för restaurang- och logitjänster ökat i november. Under hösten avvecklades flertalet restriktioner, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till prisökningen i år till skillnad från tidigare år.

Bidrag till inflationstakten i november

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 3,6 procent i november 2021. Detta är en uppgång från oktober då inflationstakten var 3,1 procent.

Inflationstakten påverkades främst av att el- och drivmedelspriserna steg. Närmare bestämt var bidraget från dessa energivaror nästan 1,8 procentenheter, vilket motsvarar knappt hälften av inflationstakten i november 2021.

Prisökningar för paketresor, livsmedelsprodukter, restaurang- och logitjänster samt diverse varor och tjänster hjälpte också till att bibehålla en positiv inflationstakt. Även ökade kostnader relaterat till ägande av bostaden har haft ett positivt bidrag.

Dessa uppgångar motverkades av sänkta priser på mobiltelefoner samt audiovisuell och fotografisk utrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,9 procent i november, vilket är en ökning sedan oktober då den var 1,8.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,0 0,2
El (04.5.1) 29,1 1,1
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 4,9 0,2
Drivmedel (07.2.2) 34,8 0,7
Utrustning, mobiltelefoner (08.2) ‑13,1 ‑0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑7,8 ‑0,2
Paketresor (09.6) 17,5 0,2
Restauranger och logi (11) 3,8 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,3 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), november 2021

Coronapandemins effekter

Precis som förra månaden har inga produktgrupper imputerats. För närmare information se Särskilda imputeringar gjorda under coronapandemin (pdf).

Justerad vägningstalsberäkning inför 2022

SCB uppdaterar årligen de vägningstal som ligger till grund för sammanvägningen av delindex för olika produktgrupper till KPI, KPIF och relaterade inflationsmått. Dessa vägningstal baseras på uppgifter om hushållskonsumtionens fördelning mellan grupperna. Under 2021 användes en justerad metod för uppdateringen, vilken innebar att skiften som ägt rum under 2020 inkluderades i beräkningen. Inför 2022 kommer återigen denna justerade metod att användas. Skiften i hushållskonsumtionen som ägt rum under 2021 inkluderas därmed i beräkningen av 2022 års vägningstal. För närmare information, se:

Justerad viktberäkning för KPI och relaterade inflationsmått under 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-01-14 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se