Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), november 2022

Inflationstakten enligt KPIF 9,5 procent i november 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-12-14 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,5 procent i november 2022. Det är en uppgång från oktober då inflationstakten enligt KPIF var 9,3 procent. Månadsförändringen från oktober till november var 0,7 procent enligt KPIF.

– Stigande elpriser bidrog till en ökad inflationstakt i november, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 387,93 1,0 11,5
KPIF (1987=100) 250,10 0,7 9,5
KPIF-XE (1987=100) 229,98 0,2 8,0

  • Stigande räntekostnader bidrog med 2,1 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 11,5 procent.
  • Elpriserna steg med 16,8 procent från oktober till november.
  • Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad.
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 7,9 procent i oktober till 8,0 procent i november

Ökade elpriser

KPIF ökade med 0,7 procent från oktober till november. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av att elpriserna gick upp i november, vilket i sin tur bidrog till ökade boendekostnader. Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad. Prisökningar inom diverse varor och tjänster påverkade även månadsförändringen. Prisuppgångarna motverkades bland annat av sjunkande priser på drivmedel samt paketresor.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i november 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 0,5 0,1
Boende (04) 2,9 0,7
El (04.5.1) 16,8 0,7
Drivmedel (07.2.2) ‑5,1 ‑0,2
Paketresor (09.6) ‑22,3 ‑0,1
Diverse varor och tjänster (12) 0,9 0,1

Månadsförändringen i november de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i november 2022
Konsumentprisindex (KPI), november 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Elpriserna ökar för tredje året i rad i november men sticker ut i sin ökning under 2022. Elkostnader utgör en stor del av boende, vilket förklarar varför boendekostnaderna följer samma trend. Paketresor brukar minska i november men minskar mer än vanligt under 2022.

Priserna för livsmedel samt diverse varor och tjänster ökade i november 2022 tillskillnad från november 2021 och 2020 när det minskade. Priset för drivmedel sjönk under november 2022, för samma månad ökade drivmedel under 2021 men minskade under 2020.

Inflationstakten ökade i november

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 9,5 procent i november 2022. Detta är en uppgång från oktober då inflationstakten var 9,3 procent.

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 11,5 procent i november. Det är en ökning jämfört med oktober då den var 10,9 procent.

Inflationstakten påverkades av stigande priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det främst var prisökningar på mjölk, ost och ägg som bidrog. Transportpriserna ökade också, där en stor del av uppgången berodde på höjda drivmedelspriser, men även priserna på bilar steg.

Höjda elpriser hade en stor inverkan på boendekostnaderna tillsammans med ökade kostnader för underhåll och reparationer av egna hem. Det var även prisuppgångar för rekreation och kultur, inventarier och hushållsvaror, möbler, restaurangbesök och personlig hygien som bidrog till inflationstakten.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,0 procent i november, vilket är en ökning jämfört med oktober då den var 7,9 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 18,1 2,5
Boende (04) 9,8 2,4
El (04.5.1) 36,8 1,3
Underhåll och reparationer av egna hem (del av 04.x) 10,2 0,3
Inventarier och hushållsvaror (05) 15,4 1,1
Möbler (05.1) 20,5 0,5
Transport (07) 10,3 1,5
Bilar (07.1.1) 8,9 0,5
Drivmedel (07.2.2) 23,6 0,7
Rekreation och kultur (09) 4,2 0,5
Restaurangbesök (11.1) 8,9 0,5
Personlig hygien (12.1) 10,5 0,3

KPI och KPIF, två olika inflationsmått

Från och med publiceringen som sker i februari 2023 kommer statistiknyheten att skifta huvudfokus från KPIF till KPI. Det kommer att märkas bland annat i rubrik och ingress, men även i de tabeller och diagram som presenteras. KPIF som är ett kompletterande mått till KPI kommer även i fortsättningen att presenteras i statistiknyheten. Anledningen bakom förändringen i statistiknyheten är ett ökat intresse för den allmänna prisutvecklingen i Sverige som KPI visar.

KPI och KPIF är två olika mått på inflation som SCB beräknar. Konsumentprisindex (KPI) är mest känt, men det är KPIF som är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF håller man hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att KPIF inte påverkas av ändrade räntesatser för hushållens bolån medan KPI påverkas av ändrade räntesatser.

Uppdatering av vägningstal inför 2023

SCB uppdaterar årligen de vägningstal som ligger till grund för sammanvägningen av delindex för olika produktgrupper till KPI och relaterade inflationsmått. Dessa vägningstal baseras på historiska uppgifter om hushållskonsumtionens fördelning mellan grupper. Under 2021 och 2022 användes en justerad metod för uppdateringen vilken innebar att även konsumtion som ägt rum under året innan inkluderades i beräkningen. Inför 2023 kommer återigen denna justerade metod att användas. För närmare information se:
Vägningstal i KPI och relaterade inflationsmått under 2023

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), november 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2023-01-13 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se